زنده یاد انیس آزاد ــ بازتایپ و ارسال: آرمان
به مناسبت بزرگداشت از چهل و دومین سالگرد جاودانه شدن زنده یاد "مجید"
۱۶ جون ۲۰۲۲



یــاد و سـوگـنـد

(۴)

                                               اهـداء بـه: مجـیـد!

می خورم سوگند

بر سریر عطر خونت ای شهید راستین

تا که این شیادان هرزه در کارند

تا در رگ رگم خون است

می خروشم همچون رعد توفنده

توفنده

بر این دشمن نااستوار

می چکم چون قطره اشکی بر لهیب

فتنه کاری های

این نامردمان پست

گر بسوزندم به آتش

گر به تیغ کیۀ شان صد پاره ام سازند

گر به راه راستین توده ها صد پارم ام سازند

بی هراس از مرگ

می رزمم

 دست مان گرز پیام

                  کینه و نفرت

بر دهان دشمن خونخوار

پای مان افسانه ساز جادۀ تاریخ

رو به سوی مرز پیروزی

***

آری، آری

ای رهاورد بزرگ سالیان دور

آذرخش نام پاکت،

در سکوت یاد ها باقیست

محشر روئین تنان

با جوشش ایمان        

         بر فردا

هم چنان توفنده می گردد

ای مجید

ای شهید راستین خلق

ای بهترین استاد

آرمانت

آرمان توده ها؛

انتقامت

انتقام توده هاست.

***

۱۴ ثور١٣۶٠شمسی