زنده یاد خسرو گلسرخی ــ ارسالی: آرمان
۰۸ جــون ۲۰۲۳تو رفتی شهر در تو سوخت

تو رفتی

شهر در تو سوخت

باغ در تو سوخت

اما دو دست جوانت

بشارت فردا،

هر سال سبز می شود

و با شاخه های زمزمه گر در تمام خاک

گل می دهد

گلی به سرخی خون.

***