خــروش رعــد
۰۸ جــون ۲۰۲۲بزرگداشت از مجید و سائر جانبازان انقلابی و آزادیخواه خلق افغانستان

روز ۱۸ جوزا، روز بزرگداشت از "مجید" و سائر جانبازان انقلابی و آزادیخواه خلق افغانستان؛ روز تجدید پیمان با آن زنده یادان انقلابی و آزادیخواه مردم افغانستان در پیکار با سوسیال امپریالیسم/امپریالیسم و ارتجاع است.
اندر این روز سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما) همراه با سائر انقلابیون و مبارزان دموکرات و آزادیخواه استوار و راستین کشور ما از شخصیت، ایثار، کارنامه و مواضع استوار ملی، دموکراتیک و مترقی کاروانی از جانبازان و جانباختگان انقلابی و آزادیخواه کشور تجلیل کرده، از آنان الهام گرفته و با گامزنی در راه ناتمام آن سرفرازان تاریخ این سرزمین، در پیشگاه آنان تعهد مبارزاتی می بندند و بر قول و قرار شان با بزرگان راه تأکید می ورزند.
جنبش انقلابی و آزادیخواهانۀ کشور ما کاروانی از جانبازانی را دارد که در پیشاپیش شان انسان های بزرگی مثل زنده یادان "مجید"، "اکرم یاری"، "قیوم رهبر"، "فیض احمد"، "داوود سرمد" و... قرار داشتند. این بزرگان دارای مواضع استوار علیه امپریالیسم و ارتجاع بوده و داعیۀ آزادیخواهی، ترقیخواهی و برابری طلبی را در سر داشتند و با همین آرمان ها رزمیدند و جاودانه شدند. هر یکی از این فرزانگان انقلابی در زمان شان، به ویژه دو زنده یاد "مجید" و "قیوم رهبر"، در مورد نیرنگ ها، توطئه ها، دام گستری ها و چاه و چالۀ کندن های سوسیال امپریالیستی/ امپریالیستی و ارتجاعی فراراه خلق و مبارزان کشور ما، افشاگری های فراوان کرده و هشدار می دادند و راه را نیز می نمایاندند.
بی سرنوشتی و بلاتکلیفی مردم و وضع غم انگیز و نهایت ابتر خلق و کشور ما در تحت دره و تازیانۀ طالبی و سیاست های به غایت ارتجاعی، تبعیض آمیز و ضد انسانی "امارت اسلامی" آن در قبال شهروندان کشور و مبدل شدن افغانستان به عرصۀ تاخت و تاز و رقابت ارتجاعی ــ استعماری بیرونی؛ خود ناشی از همین ضربت پذیری و غیابت این بزرگان داعیه دار از پیشاپیش صفوف خلق کشور و فقدان آگاهی و اتحاد مردمی، است.
کارکنان و همکاران سایت ملی ــ دموکراتیک و مترقی خروش رعد ضمن تعهد در پیشگاه این جانبازان مردمی، خود را ملزم و مفتخر می دانند که در این روز از جانبازان راه آزادی و انقلاب کشور یاد و بزرگداشت کرده و در ادامۀ راه و آرمان متعالی آنان، تعهد می سپارند.
امسال به مناسبت تجلیل از قهرمان مردم زنده یاد "مجید" و سائر جانبازان انقلابی و آزادیخواه کشور، مطالبی را نهاد ها و ذوات همکار سایت تهیه و به سایت ارسال کرده اند که به دلیل تعدد مطالب جالب دریافت شده و با توجه به بودجۀ زمانی خوانندگان علاقه مند و دوستدار زنده یاد "مجید"، مضامین ارسالی را طی چند روز متواتر به نشر سپرده و در معرض دید و قضاوت خوانندگان، به ویژه دوستداران مجید و سائر منسوبان جنبش انقلابی و دموکراتیک مردم افغانستان قرار می دهیم.

کارکنان و همکاران خروش رعد