زنــده یــاد داوود سـرمــد ــ ارسالی: جـعـفـر
۰۸ جــون ۲۰۲۳فــرمـان تـاریـخ

چـیـست این نـعـره ای که می لرزد

از طــنـــیـنـش ستـــون کاخ ستــــم

می خــــورد از خـــروش آهــنگش

نـــظــم هستی دشمنان بــر هــــــــم

 

هست نـاقـوس مـرگ مـرتـجـعـیــن

ایــن صدائی که می رسد در گوش

بازگـــویـــد که زود تــــــر سازیــد

شمع هستی ارتـــجــاع خــامـــوش!

 

جــبــر تــاریــخ می دهــد فـرمــان

کـــه سپــاهـی تــــوده هــا بــاشیــد

بــــا ستــم پــیــشگان غـــارتــگـــر

مــــرز بــنـــدیــد تـا جـدا بـاشیــــد

 

امــــر تـــردیـــد نــاپـــذیــر زمــان

کــنــد ابــلاغ قــاطــعــانـه چـنـیــن

کـــز وجـود کـثـیـف مــرتـجـعــیـن

پـاک سازیـــد پــاک روی زمــیــن

***