پــــردل روســتــائــی
۰۷ دســمــبــر ۲۰۱۷پافشاری ننګین فرصت طلبان بر تسلیم طلبی به اشغالگران
(۲)

آری! زنده یاد "رهبر" ضمن برشمردن شرایط رهبر شدن در یک سازمان پیشرو پرولتری و اوصاف رهبران پرولتری و شرط وفاداری به منافع و آرمان طبقۀ خود؛ گویا آیندۀ ذلت بار و حالت زار و زبونی رهبرانی که عُرضه و صفات رهبری، و وفاداری به کلکتویسم و طبقۀ خود را ندارند  و اعتماد اعضای سازمان و توده ها را از دست داده اند و به جای " اعلان جنگ با نظامات کهن"، در مقابل آن سپر می اندازند و لباس رزم از تن می کَنند و یا چون بند ریگی می خواهند مانع سیل توفنده شوند؛ را نیز پیش بین بوده است.
در ادامۀ این عبارت پردازی مسخره و تسلیم طلبانه، شارلاتان های مرتد و منحرف احمقانه از ارباب ستم یعنی اشغالگران امریکائی و ناتوئی گله دارند که چرا  «نتوانستند و نخواستند به استقرار یک نظام دموکراتیک، تحقق دموکراسی و توسعه» بپردازند. و افزودند که «در صورتی که نتوانستند، پس اقرار نمایند که این قدرت ها با تمام امکانات سرسام آور نظامی، اطلاعاتی و تخنیکی در برابر چند گروه افراطی عاجز آمده و درمانده اند تا مردم ما تکلیف خود را دانسته و جهان قضاوت و شناخت خود را نسبت به این پندیدگی و کر و فر و ادها های این قدرت ها بازنگری و واقعی سازند». و نوشته اند که « اگر نمی خواهند و نیم کاسه ای زیر کاسه است، این نخواستن نزد مردم افغانستان روشن و تثبیت گردد». حالان که مردم مکتب ناخوانده هم می دانند که طالبان، داعشیان  و جهادی های "افراطی"، چوبدست امپریالیسم و به ویژه امپریالسم توسعه جوی امریکا اند. این کوتولۀ باندتسلیم طلبان با چنین ادعای مسخره و غیر واقعی، بالا تر از هذیان گوئی، قصد کتمان ماهیت تجاوز و اشغالگری امپریالیست های متجاوز امریکا و ناتو و حضور اشغالگرانه و اهداف استعمارگرانۀ آنان را در افغانستان و منطقه دارد. از منظر این منادی تسلیم طلبی، گویا "جنگ امریکا با تمام امکانات سرسام آور نظامی، اطلاعاتی و تخنیکی، در برابر چند گروه افراطی" است؛ جنگی که از آن "عاجز" مانده است.
این نماد خیانت و تسلیم و حراف یاوه گوی به روال گذشته در صدد تکرار یاوه های قبلی اش(جنگ امپریالیسم با فئودالیسم) است و می خواهد بر  "سامائی" ها و مردم بقبولاند که گویا امپریالیسمی که هر روز در کشور ما خون بی گناهان را می ریزد و وطن ما و منابع آن را ویران و غارت می کند، برای جنگ با "چند گروه افراطی" پیشقدم شده است و به قصد خدمت به مردم افغانستان برنامه هائی نیز برای آوردن مدنیت، دموکراسی، ترقی، تکنیک، حقوق بشر، حقوق زن، آزادی بیان و غیره چیز های خوب دارد. در حالی که سردمداران جنایت پیشه و هژمونی طلب کاخ سفید ــ هم دموکرات و هم جمهوری خواه ــ بار ها در مصاحبه ها و سخنان شان آشکارا اظهار داشته اند که:" ما در افغانستان منافع داریم و به خاطر آن، در آن کشور هستیم و می جنگیم!"؛ به رغم آن سخنان آشکار زعمای دولت امپریالیستی جهانخوار امریکا، نماد سجود و خیانت در صدد اغتشاش آفرینی و کتمان دلیل اصلی حضور قوای اشغالگر امپریالیسم و جنگ شانزدۀ سالۀ تجاوزکارانۀ امپریالیسم علیه مردم آزادی دوست افغان است. اما به رغم این شیادی و شعبده بازی این منادی انقیاد ملی، باید گفته شود که جنگ و اشغالگری امپریالیست های متجاوز امریکا و ناتو  و حضور اشغالگرانۀ آنان در افغانستان اهداف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی  و نظامی در افغانستا ن و منطقه دارد. در واقع این جنگ جنایتکارانه در قدم اول علیه مردم افغانسان و در قدم دوم علیه مردمان منطقه است، نه علیه "چند گروه افراطی". زیرا اهداف کلان این جنگ و اشغالگری در همه ابعادش، تنها با به انقیاد کشیده شدن مردم ما به دست می آید که چنین مباد! ارتش های اشغالگر و سازمان های استخباراتی اشغالگران و ضمایم مستعمراتی آن، بازوی نظامی و ابزار اجرائی این جنک تجاوزکارانه اند.
انقلابی نمای منحرف و مرتد در نقش کاسۀ داغ تر از آش،  در جای دیگری از ترهاتش مدافع نظامیان دولت مستعمراتی شده می نویسد که «...دست خون آلود و وحشت آفرین تروریسم از قماش طالب و داعش هر روزه از هموطنان ما و سربازان فداکار میهن قربانی می گیرد» و در جای دیگری از تسلیم نامه اش، در مورد نظام مستعمراتی ناوحدت ملی ناامیدانه می نویسد که «وقتی میان دولت و ملت دره ای به این پهنا و عمق به وجود آید و دیوار های عظیم سمنتی آن را از هم جدا کند، امیدی برای غلبه دشمن، پیروزی و درهم شکستن برنامه ها و تهاجماتی که ما را از داخل  و خارج تهدید می کند؛ غیر ممکن می گردد .»  آری جان کلام همن جاست که شما مرتدان و منحرفان جیره خوار خوان یغمای امپریالیسم؛ مدافع منافع اشغالگران امریکائی و ناتوئی و دولت مستعمراتی هستید، نه عضو مدافع "ساما". این جاست که غلط گفتید، گمراه شدید، خیانت کردید، مرتد شدید و منفور و رسوای عالم و آدم شدید . شما کاسبکاران مرتد کجا و سازمان آزادیبخش مردم افغانستان "ساما" کجا! اینست  جان کلام و لب لباب انحراف و به گفتۀ زنده یاد "رهبر"، کنه "تسلیم طلبی ایدئولوژیک ــ سیاسی" تان!
 آرمان انقلابی سازمان آزادیبخش مردم افغانستان "ساما"بازتاب دهندۀ آمال و منافع طبقۀ زحمتکش کشور است.  برنامه و اهداف "ساما" در پرتو  ایدئولوژی پیشرو عصر حسابی تدوین شده است. شما در عین انحراف از راه "ساما"، ارتداد از اندیشۀ انقلابی "ساما" و خیانت تسلیم طلبانه با آن؛ سالوسانه  و ابلهانه به دستور استعمار و ارتجاع خود را ناحق "سامائی" وانمود کردید، در حالی که از زمین تا آسمان با اندیشه، آرمان، برنامه، آئین نامه و خط مبارزاتی "ساما" در تضاد آشکار قرار دارید. منحرفان مرتد! شما در عین مشق دلربائی تان در آغوش استعمار، به کدام رهنمود و اصول سازمانی  رهبران جانباز "ساما" معتقد  و متعهد بودید و یا هستید؟
شما با خودفروشی تان در بازار تقلب به  امپریالیسم و ارتجاع،  به نام سازمان پرافتخار"ساما" و معاملۀ تان بر سر یک اندیشه، یک آرمان، یک تاریخ و یک کاروان جانبازان و جانباختگان "سامائی"؛ اکنون وظیفه گرفته اید  که  هویت پرافتخار "ساما" را لکه دار سازید تا در ازای آن خیانت ملی و تاریخی تان، سازمان های جاسوسی و استخباراتی اشغالگران امپریالیست امریکا و ناتو به سر تان دست نوازشی بکشند . شما برده های بی وجدان ضمن مباهات بر افسار بردگی، انتظار واهی دارید تا اربابان اشغالگر و آدمکش تان در گوشه ای از خوان استعماری رنگین با خون سرخ هم میهنان آزادۀ تان و در کفۀ ترازوی قدرت پوشالی دولت مستعمراتی برای تان خُرده جائی باز کنند. 
اما به رغم این خیانت، ارتداد و تسلیم باند خودفروختۀ تان، اعضای اصولی ادامه دهندۀ راه"ساما"ی انقلابی با باورمندی استوار علمی به اندیشۀ انقلابی، با تلاش مستمر خستگی ناپذیر برای پیریزی تشکیلات سیاسی آبدیده، منضبط، مستحکم  و با مواضع روشن در قبال اوضاع موجود و استعمار  و ارتجاع،  با طرد کلیه مظاهر وابستگی، با طرد نماد های پلشتی علیه اشغالگران امپریالیست و دولت دست نشاندۀ آن و علیه امپریالیسم و ارتجاع با پیروی از مشی مستقل ملی و انقلابی، معتقد به آرمان طبقۀ کارگر، با قامت استوار دور هر نوع لغزش و دغدغۀ زمان مبارزه می کنند، ره می سپرند و در برابر قامت خمیدۀ شما، با قامت رسا و قاطعیت انقلابی می رزمند و در مسیر نشانی شده با خون سرخ پویندگان و رهگشایان جانباز ره می سپرند و چشم به افق روشن فردا دارند.
"ساما" ابزار انقلاب است. "سامائی" های اصیل باورمند به آرمان "ساما"! بر شماست که نگذارید تسلیم طلبان فرصت طلب، منحرفان، انحلال طلبان، مسخ شدگان، کاسبکاران، معامله گران و مرتدان بر سر نام نامی"ساما"ی انقلابی معامله کنند و جایگاه آن را به زیر کشیده و وجاهت رزمجویانۀ آن را خدشه دار سازند!

ننگ و نفرین بر روشنفکر نمایان منحرف، متقلب و تسلیم طلب!
مرگ بر امپریایسم اشغالگر!
نابود باد ارتجاع در همۀ شمائلش!
در اهتزاز باد درفش مبارزۀ آزادی و انقلابی!