ارسالی: سامائی های داخل کشور
۱۱ جولای ۲۰۲۳اعلامیه:

توطئه های دشمنان و جواسیس آن را در هم شکنیم!

چندی قبل ورق پاره ای زیرعنوان " افغانستان زخمی در سه راهی سرنوشت " با آرم و نام سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما) در کشور آلمان از طریق فضای مجازی نشر  و به بعضی از افراد ارسال گردیده بود. محتوای این ورق پاره در مخالفت صریح با دیدگاه های اساسی و ستراتژیک سازمان و در تقابل با سیاست های مطروحه آن قرار داشته که نفرت سامائی های انقلابی را برانگیخت. سازمان ما تجاوز امپریالیسم شرارت پیشۀ امریکا و متحدین آن را در اولین اعلامیۀ خویش تحت نام " زمامداران امریکائی در افغانستان باد کاشتند، طوفان درو خواهند کرد!"، مؤرخ ثور ۱۳۸۲شمسی، امپریالیسم امریکا و متحدین ناتوی آن را دشمن عمدۀ مردم ما دانسته و همکاری با دسته جات عقبگرا و وحشی را خیانت ملی تلقی کرده بود.
این اولین بار نیست که جواسیس معلوم الحالی، در وابستگی آشکار با رژیم مزدور اشرف غنی دست به چنین اعمالی می زنند، بلکه در گذشته ها هم از طرف رژیم دست نشانده روس ها " ریاست خاد " در شهر کابل، به نام و آرم سازمان اعلامیه ای را به دست نشر قرار داده و حتی در رابطه با انحلال سازمان نیز دستگاه های استخباراتی ورق پاره هائی را به نشر رسانیدند.
 دشمنان قسم خوردۀ مردم ما می خواهند با این ترفند های محیلانۀ خویش از محبوبیت سازمان ما در میان روشنفکران و گروه های سیاسی مستقل سوء استفاده نموده و افکار عده ای را مغشوش سازند. ما رهروان راه "ساما" به صراحت اعلام می داریم که تا محو و نابودی ستم طبقاتی و ستم ملی، سلاح رزم خویش را علیه ارتجاع و استعمار به زمین نگذاشته و تا آخرین لحظات حیات علیه طالبان وحشی و بانیان آن خواهیم رزمید. ما با تمامی اعضای سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما) اذعان می داریم که سکوت در مقابل چنین افراد مرتد و مزدور مساوی به خیانت است، لذا باید متحدانه و یکدست در مقابل تسلیم طلبان مرتد شجاعانه رزمید و دور نخواهد بود آن روزی که با تسلیم طلبان مزدور محاسبۀ انقلابی خواهیم نمود. به امید فرا رسیدن هر چه زود تر آن روز.

با عشق بــه آزادی

با ایمان بــه انقلاب

با اتکاء بــــر توده

یا مرگ یا پیروزی

از طرف : برخی از اعضای سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما)

۱۳ سرطان ۱۴۰۲ش کابل – افغانستان

این هم لینک اعلامیۀ ساما « زمامداران امریکائی در افغانستان باد کاشتند، طوفان درو خواهند کرد!»

  و یا در آدرس اسناد ساما در تیلگرام