گـزارشگـر خـروش رعـد
‏۳۰ سپتمبر ۲۰۱۹‏‎‏ ‎

قاطبۀ مردم افغانستان انتخابات مزدوران اشغالگران را تحریم کردند‎!‎

اشغالگران امریکائی ــ ناتوئی و مزدوران شان در دولت خیانت ملی کابل سرانجام پس از پس از هفته ها تردید، روز شنبه ششم ماه میزان، در میان موجی از خشونت و تهدید های امنیتی و عدم استقبال مردم، بازی مضحک انتخاباتی مزدوران دولتی اشغالګران را در کشور مستعمرۀ ما به راه انداختند که از قبل محکوم و محتوم به شکست و عدم استقبال مردم آزاده و نسبتاً آگاه افغانستان در زنجیر از آن بازی شیادانۀ امپریالیسم اشغالگر و ارتجاع در قدرت پوشالی، بود.
هر چند تا هنوز ارقام رسمی کل رأی دهندگان در سطح کشور مشخص نشده است، ولی گزارش ها از مرکز، ولایات و ولسوالی ها می رساند که تعداد مردمان واجد شرایط رأی در اقصی نقاط کشور در نتیجۀ شناخت تجربی حاصله از بازی های آمیخته با تقلبات قبلی اشغالگران و مزدوران دولتی شان، که نمی توانست تغییر مثبتی را در زندگی مردم و وضعیت اشغالی کشور حادث شود، رغبتی به این مزدوران و بازی انتخاباتی شان نشان نداده و بیشتر از دفعات قبلی، به خواست این خودفروختگان به استعمار و اربابان امپریالیست شان، نـــــــه! گفتند. جا دارد که بابت این تحریم آگاهانه و رسالتمندانه از موضع منافع ملی و اجتماعی خلق دربند افغانستان، به هر یکی از هموطنان شرافتمند تحریم کنندۀ این بازی شیادانۀ انتخاباتی امپریالیسم قاتل و شیادان دولت مزدور، تهنیت گفته و این پیروزی جمعی مردم بر استعمار و ارتجاع خودفروختۀ دولتی را ستود.
آمار های تخمینی از اشتراک قریب به دو میلیون نفر از حدود ۲۱ میلیون افراد واجد شرایط رأی در کشور ۳۵ میلیونی، یعنی چیزی در حد( ۹.۵٪) را نشان می دهد. بر اساس دموکراسی لیبرال و انتخابات بورژوائی در کشور های امپریالیستی، اگر یک انتخابات رأی کمتر از ۴۵٪ افراد واجد شرایط رأی را داشته باشد، نتیجه اش در گسترۀ ملی از اعتبار ساقط بوده و خود مشکل آفرین می شود.
این سهمگیری ناچیز مردم کشور در انتخابات مهره های مطلوب اشغالگران و عدم استقبال گستردۀ مردم کشور از آن؛ درجۀ نسبتاً بالای آگاهی سیاسی و خِرَد جمعی مردم کشور را نشان می دهد. این میزان آگاهی و تحریم آگاهانۀ بازی اشغالگران و قاتلان مردم، حاصل رشد شعور سیاسی  و کسب شناخت تجربی توده های تحت ستم و استثمار از امپریالیسم و ارتجاع حاکم و ثمرۀ کار روشنگرانه و آگاهگرانۀ نیرو های آگاه و مترقی، میدیای الکترونیک و رسانه های متعهد و روشنگر اجتماعی بوده است. این تحریم (۹۰.۵) درصدی مردم افغانستان، نتیجۀ رشد شعور سیاسی و خود یک انتخاب آگاهانۀ سیاسی مردم ما در برابر انتخاب استعمار ــ ارتجاع بوده است.
آن کمتر از ده فیصدی که رأی شان به گونه ها و انگیزه های مختلف به صندوق های تقلب ریخته شد، تعدادی از آنان از کاسه لیسان، پایدوان و دلالان اشغالگران و تحمیق شدگانی اند که به دور هر یکی از 13 کاندیدا با انگیزه های سودجویانه جمع شده بودند. بقیه توده های فریب خورده، تشنه و گرسنه ای  به دنبال نان و سراب بودند که رأی شان با زور، زر و یا تزویر به صندوق تقلب ریخته شد.
مجموع سیستم امپریالیسم و ارتجاع در هر کجا آمیخته با فساد ذاتی است و این فساد بخشی از ذاتیت آن است و از آن جدائی ناپذیر است. این فساد ذاتی بدون استثناء شامل همه نهاد ها، ابزار و روش های به ظاهر دموکراتیک امپریالیسم و ارتجاع نیز می شود. چنان چه آگاهان و مردم بیدار افغانستان به چشم سر مشاهده نمودند، انتخابات مزدوران مرتجع امپریالیسم در چند نوبت در کشور ما آمیخته با تقلبات، تخلفات، فساد گسترده و رسوائی بود و متأثر از این اصل صفت ذاتی. همان طور که از قبل پیش بینی می شد، در این انتخابات تقلبی، "کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی" رژیم ضد ملی ساختۀ اشغالگران، تا کنون نزدیک به ۲۳۰۰ شکایت در بارۀ "تخطی، تخلف و جرم" انتخاباتی را ثبت کرده است.
این بازی تبهکارانۀ امپریالیسم اشغالگر به سرنوشت مردم افغانستان، به پیروزی هر یکی از مزدوران مطلوب امپریالیسم که بیانجامد، نتیجۀ اش افتضاح بیشتر جهانی امپریالیسم و مزدورانش، افزایش نفرت و انزجار مردم افغانستان در مقابل این بازی و بازیگرانش و تداوم اشغال کشور عزیز ما با کلیه تبعات دردانگیزش بر همۀ زوایای زندگی مردم به اسارت رفتۀ ما، چیزی بیش نخواهد بود. زیرا تا زمانی که ماشین جنگ و کشتار امپریالیسم در کشور ما فعال است و سلطۀ اسارتبار آن بر دوش زخمی توده های خلق کشور ما سنگینی می کند؛ انتخابات، روش ها و ابزار به ظاهر دموکراتیک، مدنی، سیاسی، فرهنگی و رسانه ای آن؛ مُکَمِل این ماشین کشتار بوده و در خدمت تداوم و جا افتادن این سلطۀ جابرانه عمل می کند و در وضعیت تحت اشغال بودن کشور، سلب آزادی ملی و مدنی و زندگی نکبتبار و اسارتبار مردم تحت ستم و استثمار ما تغییری را رونما نمی سازد.
طی ماه های اخیر، امپریالیست های متجاوز و اشغالگر امریکا ــ ناتو همزمان روی دو گزینه: یکی انتخابات دولت مزدور و دیگری گزینۀ طالبان فاشیست، کار می کردند و در تلاش بودند تا تحمیل هر دو گزینه را بر مردم افغانستان عملی کنند. اینک که مردم شجاع و منور افغانستان در برابر ترفند انتخاباتی امپریالیسم اشغالگر با تحریم مزدوران دولتی اش سرخرویانه فائق آمده اند، به یقین که در آینده گزینۀ طالبی امپریالیسم و نظام قرون وسطائی دره و سنگسار فاشیست های طالبی ساخت امپریالیسم و ارتجاع منطقه را برنتافته و به آن نیز نه خواهند گفت. محکومیت مزید کلیه بازی های امپریالیسم متجاوز و دغلکار، مزدوران دولتی و طالبی و کلیه تسلیم شده های فرومایۀ روشنفکرنما، مدنی و غیرمدنی به استعمار و امپریالیسم، در گرو آگاهی ملی و اجتماعی و انسجام سیاسی توده های زحمتکش و نیرو های ملی ــ مترقی کشور ما است.