ش. آزاد (آرشیفی)
۲۷ جنوری ۲۰۲۳


«رهبر»، فرزند فرزانه ای میهن پرست، انساندوست و مبارز سلحشور راه رهائی ستمدیگان! آرمان ها، اندیشه ها، و الگو و اندرز های مبارزاتی ات چون مشعل فروزانیست فراراه دشوارگذر مبارزاتی ما. راهت پر از رهروان راستین باد و یادت جاودان بر تارک تاریخ!

بــیـداری

بحران در درون بحران ها

                     موج می زند
با یقین


نظام سرمایه،

                    کاخ استبداد و استعمار

                               به سوی فروپاشی است.

با آن که

        با اندیشه های خام

می کوبد

          سر سنگی اش را

                      به هر در و دیوار بی رحم تاریخ

مرز هائی را می گستراند

                              در خون

مرز هائی را می شکناند

                            در نهایت جنون،

بی دریغ

        از شکنجه های فجیع

واتر بوردینگ
*

                تا قتل های نژادی

                                  قتل های عام

                                            حتا

                                           سقط جنین.

***هیهات،

        تا به کی جهان ما

                       در وحشت و دهشت و جنگ

در مشت ستمگران

                      باید زیستن؟

بیا ای هموطن

                ای یاران!

متحد با خلق های ستمکش جهان،

بیرون آئیم

از این آرامش مجازی بنشسته در خون

به حکم تاریخ

جهان کهنه  و فرسودۀ ظلم را


و جهان نوین  صلح و عدل و انصاف را

                                         بنا سازیم!

 

*****


۲۶ جنوری ۲۰۱۷


*water boarding نوعی شکنجه وحشیانۀ زندانیان توسط امریکا ــ ناتو با فرو بردن سر زندانی به زیر آب برای القای احساس خفگی
به زندانی.