هـــمـــایــــون ســـاحــــل
۲۸ جنوری ۲۰۱۷


به یادبود نماد اندیشه و آگاهی، این مبارز راستین و استوار راه رستگاری ستمکشان، زنده یاد عبدالـقیوم رهـبر


نــمــاد خِـــرَد و ســتــیــز

صدایت را هنوز می شنوم 

که در اوقیانوس بیکران نبرد خلق

کشتی را به ساحل نجات می راندی

اوقیانوس آن را می داند.

حال کشتی بی بادبان است

کشتی بی کشتیران است

و کشتی نشینان نامت را صدا می زنند؛

اما صدایت را می شنوم

که توأم با خروش رعد

در آسمان بی کران  می پیچد

 درون زورق بی ناخدای ما

و ساحل نجات می نمایاند.

آی!

ناخدای ماهر بحر توفانی و

قطب نمای دوراندیشه،

برگرد که کشتی نشینان منتظرند!