زنــده یــاد قـیــوم رهـبـر (بازنشر)
۲۷ جنوری ۲۰۲۴
۲۹ جنوری ۲۰۱۷شـوق

دلــم هـــوای پـــریـــدن بــــه بـــوســتـان دارد
تــــپــــش بـــرای بنـــای یــک آشــــیــان دارد

قبول رنج و خطر در رۀ مـــراد خـــوش است
کـــه راه عشق تــکاپـــوی بــــی امـــــان دارد

حـدیث خــلوتــیان را به رمــز و ایـــمـا گــــو
کتاب عشق تـــو صــد پـــــیر نـکتـه دان دارد

شــهـیــد راه تــو صــد بلبل هــــزاردســــتــان
کـــه آرزوی تـپـیــــــدن بـــــه گلســـــتان دارد

عـذاب سـوختنـم را صـــبـا چـــه مــی دانــــد؟
هـــــــزار داغ، دل لالــــه بـــی نشـــــان دارد

تـمـام شـوق وجـــــودم، حـبـاب رنگینـــیــست
ببین تــو بـــحر ســـکوتــــم کــه داســتان دارد

بســـوز دفــتـــر پـــــــرمــــدعــای بــی دردان
که بـــی زبـــانی ما یــک جـهان بـیــــان دارد

بهار می رسـد آخـر بــه شـــاخســـار امــــیـــد
چـــــــه نقش پنـــجۀ یغمــاگــــر خــــزان دارد

نــرســــت آنـکه بـــــه درگاه ظلم سجده نـمـود
نــــیــــاز درگــــه دُردی کشـــان امــــان دارد

مپـــرس ســرِ بــقـــایــم کـــه قـــلــب پـرتـپـشم
بـقـــــدر هــــر نفسـش عــمـــر جـــاودان دارد

***

بوگوتا ــ ۱۹۸۴/ ۱۲ / ۳۰