صفحۀ مضامین نشریۀ پیشگامرژیم آخوندی ایران، هیچگاه دوست مردم ما شده نمی تواند!

د افغانستان توتالیتر اسلامي دولتونه او د ښځو ضد کرغیړن دریځونه

ضرورت همصدائی و همبستگی بیشتر برای زنان

با قباحت ‌زدائی از جنایتکاران، به رنج و آلام ستمدیدگان توهین نکنیم!

نشریۀ پیشگام، شمارۀ نخست

پیشګام، د روشنګرۍ په لور مخکښ ګام

طالبان، «فاتحان» یا مزدوران قلاده بند اشغالگران؟

نفاق، افغانستان د تباهۍ کندې ته غورځوي

افزایش روزافزون بیکاری تهیدستان زیر ستم طالبان