صفحۀ اسناد سازمان انقلابی افغانستان


بـــرنـــامـــه و اســاسنــامــهسائر اسناد و نشرات سازمان انقلابی افغانستان

توسعه طلبی ھای رژیم سفاک ایران و امپریالیسم جنایتکار امریکا را در شرق میانه محکوم می کنیم!

اول می، فرخنده روز ھمبستگی جھانی کارگران گرامی باد!

هشتم مارچ، روز همبستگی زنان زحمتکش جهان گرامی باد!

سوسياليزم کارگری، سوسياليزم انقلابی يا ارتجاعی؟ ـ ۱۲

سوسياليزم کارگری، سوسياليزم انقلابی يا ارتجاعی؟ ـ ۱۱

سوسياليزم کارگری، سوسياليزم انقلابی يا ارتجاعی؟ ـ ۱۰

سوسياليزم کارگری، سوسياليزم انقلابی يا ارتجاعی؟ ـ ۹ب

سوسياليزم کارگری، سوسياليزم انقلابی يا ارتجاعی؟ ـ ۹الف

سوسياليزم کارگری، سوسياليزم انقلابی يا ارتجاعی؟ ـ ۸

سوسياليزم کارگری، سوسياليزم انقلابی يا ارتجاعی؟ ـ ۷

سوسياليزم کارگری، سوسياليزم انقلابی يا ارتجاعی؟ ـ ۶

سوسياليزم کارگری، سوسياليزم انقلابی يا ارتجاعی؟ ـ ۵

سوسياليزم کارگری، سوسياليزم انقلابی يا ارتجاعی؟ ـ ۴

سوسياليزم کارگری، سوسياليزم انقلابی يا ارتجاعی؟ ـ ۳

سوسياليزم کارگری، سوسياليزم انقلابی يا ارتجاعی؟ ـ ۲

سوسياليزم کارگری، سوسياليزم انقلابی يا ارتجاعی؟ ـ ۱

رفیق نیک محمد، به جاودانگی پیوست!