جمعی از فعالان ملی، دموکرات و مترقی از داخل و خارج کشور
بازنشر به مناسبت یاددهانی از هفتمین سالگرد پدرود همرزم گرامی ما "امین سیماب"
۲۲ اپریل ۲۰۲۳یادواره ئی از زنده یاد «امین سیماب» در دومین سالگرد جاودانه شدنش

دو سال قبل از امروز فرزند برومند خلق، مبارز استوار، آگاه، فرهیخته، هدفمند، اصولی، جمعگرا و ادامه کاری در جمع  رزمندگان و روشنفکران آرمانخواه ملی، دموکرات و مترقی کشور ما با پدرود گفتن ناگهانی به زندگی، صف همرزمان و سنگر پیکار رهائی بخش ضد استعماری و ضد ارتجاعی را نابهنگام ترک گفته و همرزمان، همسر و فرزند، خانواده و دوستانش را در سوگ ناشی از درگذشت غم انگیزش، سیه پوش  و ماتمدار ساخت.
این فرزند جاودان خلق ستمکش افغانستان زنده یاد «امین سیماب» افتخار یک عمر رزم ضد استعماری و ضد ارتجاعی را در صفوف پیکار خلق علیه سوسیال امپریالیسم، امپریالیسم و ارتجاع داخلی مزدور استعمار همدوش با پیکارگران ملی، دموکرات و مترقی کشور در کارنامۀ درخشان مبارزاتی اش دارد. «امین سیماب» اندر این راه طولانی و دشوار گذر تا واپسین دم  با تأکید و تکیه بر تشکیلات و رهبری جمعی؛ استوار، امیدوار، بی انحراف و تزلزل در جمع یاران خوش درخشید و به جمع و مردمش اندیشید.
با شناختی که «امین سیماب» از استعمار و امپریالیسم و ابزار، جهان نگری، اهداف و عملکردش به اضافۀ زایدۀ استعماری، به مثابۀ یک سیستم هیولائی داشت؛ پیکار ضد استعماری ــ ارتجاعی را نیز در برابر این هیولا، سیستمی از اندیشه ها، ابزار، روش ها و کنش ها و اهداف آزادیخواهانه و زنجیرگسلی می دانست که در یک کلیت همبسته به گونۀ همآهنگ در راستای طرد استعمارگر متجاوز  و زایدۀ مستعمراتی آن و حصول آزادی انسان تحت ستم عمل می کند.
از منظر "امین" و همرزمانش اولین عنصر، هم در سیستم استعماری ــ ارتجاعی و هم در سیستم براندازندۀ آن؛ جهان نگری و مجموعۀ اندیشه های رهنمای هر سیستم است؛ از این رو او به نقش رهنمونی افکار زنجیر گسل و پیشرو در مبارزه با امپریالیسم اشغالگر و ارتجاع بومی خادم آن، باور متین و راسخ علمی داشت و معتقد بود که بایستی درفش فکری اندیشه های دگرگونساز در پیشاپیش صفوف پیکار علیه این سیستم هیولائی در آن بلندا در اهتزاز باشد.
«امین سیماب» تطبیق اندیشه های رهائیبخش با واقعیت های عینی ــ تاریخی مشخص برای تغییر واقعیت را از طریق پراتیک مبارزاتی مشترک جمعی میسر می دانست. بدین منظور به نقش تشکیلات پیشتاز با رهبری جمعی به مثابۀ ابزار تغییر انقلابی در امر تجمع، انسجام، بسیج خلق و رزمندگان و رهبری مبارزات جمعی توده های تحت ستم به پاخاسته در برابر ستم و ستمگر، اهمیت شایانی قائل بود. او تشکل پیشاز را ارگانیسم زنده ای می دانست که در مسیر تکاملی از هماهنگی اعضایش برخوردار بوده و نظمش حاصل کارکرد موازین حیات و فعالیت درونی اش، محسوب می شود. «امین سیماب» " مبارزۀ اجتماعی را امر مشترک و آگاهانۀ توده های تحت ستم و مبارزان مردمی می دانست. از دید او در این مبارزۀ جمعی، فرد با اندیشیدن و پیوستن به جمع و با  شریک شدن در تفکر و عمل جمعی؛ امر مبارزاتی مشترک را تقویت کرده و خود مفهوم می یابد. از منظر موازین زندگی جمعیی که امین بدان باور داشت و در پرتو آن عمل مبارزاتی خود را عیار می ساخت، جائی برای تبارز و تک تازی فرد در برابر جمع در مبارزات اجتماعی وجود ندارد.
طی چهار دهۀ خونین کشور ما، نیرو ها و تشکلات ملی، دموکرات و انقلابی کشور مزید بر رزم علیه دشمنان عمدۀ هر برهه؛ بایستی به مصاف انحرافات ایدئولوژیک، سیاسی  و تشکیلاتی ای که بر زمینۀ قدرت استعمار ــ ارتجاع در جامعۀ ما سر برآورده بود، نیز  می شتافتند. «امین سیماب» در این مبارزۀ درونی علیه انحراف نیز همدوش سائر همرزمان ثابت قدم و استوارش، از موضع منافع ملی و تاریخی خلق افغانستان با تکیه به اصول مطروحه، "جمع و تشکیلات و با باورمندی قوی به اصل اساسی رهبری جمعی، به مصاف کلیه مظاهر انحرافات فکری، تسلیم طلبی، انقیاد طلبی، انحلال طلبی، مسخ فکری، لیبرالیسم، سازش با منحرفان، تکروی، اندیویدوآلیسم و سائر انحرافات رفت و این مبارزه را  همراه با همرزمان استوارش تا آخر موفقانه ادامه داده و بین جمع راست قامتان راستین راه و شکستگان فروافتادۀ نیمه راه خط جلی قرمزین کشید. «امین سیماب» و یارانش می دانستند که بدون مبارزه با انحرافت فکری ــ سیاسی و تسلیم طلبی، نهاد مبارزاتی مربوطه و خلق مبارز نخواهد توانست موفقیتی در مبارزۀ ضد استعماری و ضد ارتجاعی کسب کند. او علمبردار استوار، آگاه و نترسی بود که فارغ از بوالهوسی های روشنفکرانه و عقده گشائی و انتقام گیری؛ در اندیشه و وسواس حفظ ارزش های مطروحه و حفظ همرزمان از سیر در گمراهی و افتادن در چاه و چالۀ کنار مسیرت انقلاب بود و در این مأموریت نجات، همواره به جمع اندیشید و هرگز «من» برایش مطرح نبود".
«امین سماب» به مثابۀ شخصیت استوار مردمی در جبهۀ فرهنگی، نویسندۀ متعهد مردمی، ادیب، مترجمی چیره دست و محیط به زبان ها در کار ترجمه، خوش نویس و هنرمند خلاق و سرانجام روشنفکر مبارزی در صف پیکار علیه دشمنان خلق، برای روشنفکران مترقی و ظرفیت های مبارز مردمی کشور ما، چهره ای شناخته شده  و مطلوبی بود. او این استعداد ها و نیروی آفرینش را با فعالیت مستمر در جنبۀ فرهنگی و خلاقیت ادبی ــ هنری علیه استعمار و ارتجاع و برای رهائی توده های مظلوم و ستمکش کشورش از هر نوع ستم و ستمگر به کار بست و اندر این جبهه انسان غنیمتی برای مردم، همرزمان و کشورش بود.
«امین سیماب» به عنوان یک دموکرات پیگیر، استوار و شرافتند؛ دموکراسی را به "مفهوم تمثیل آگاهانه و متحدانۀ ارادۀ خلق زحمتکش" دانسته و آن را با مؤلفه های دیگر یک جامعۀ آزاد، دموکراتیک، رهیده از ستم و مترقی یعنی آزادی ملی؛ دموکراسی توده ئی؛ عدالت، برابری و ترقی اجتماعی مرتبط و جدانشدنی می دانست. به حیث یک دموکرات صادق "او در برخورد با همرزمان و همکارانش در سطح نهاد ها و کار ملی ــ دموکراتیک نیز؛ از این روش کارساز و نیکوی دموکراتیک استفادۀ فراوان و همیشگی می برد؛ او هیچگاهی تلاش عبث نورزید تا اراده و افکار خود را بر سائرین به عنوان بهترین بقبولاند؛ او در مبارزۀ جمعی از بحث و جدل دموکراتیک و منطقی اباء و هراسی نداشت؛ او پس از ادامۀ بحث و جدل لازم، به تصمیم گیری جمعی ارج می نهاد و عمل می کرد؛ بهترین رفیقش آن کسی بود که آگاه بود و آگاهانه عمل می کرد و هر حکمی را بدون پرسش و چالش، قبول نمی کرد؛ او دوستدار انسان آگاه بود". «امین سیماب» "تحمیل ایده و ارادۀ فردی بر دیگران، تک صدائی، پیروی محض، عدم تقابل با ایدۀ فردی از روی مقام و منزلت اجتماعی و یا سیاسی آن فرد، برده منشی، قبول بی چون و چرای افکار تحمیلی، و قلندر مآبی را مغایر با ارزش ها و روش های دموکراتیک می دانست و بر ضد آن می ایستاد".
ما نویسندگان این یادواره ضمن گرامیداشت از دومین سالگرد جاودان شدن این همرزم استوار، با آموزش از سجایا و فضائل اخلاقی نیکوی همرزم جانباخته «امین سیماب» مثل قاطعیت، اصولیت، صداقت، صمیمیت، اندیشه به خلق، باور به اندیشۀ مترقی و رهبری جمعی و تواضع انقلابی وی؛ به این همزرم «امین» و سائر همرزمان جانباز امانت دار دیگر و در پیشگاه خلق ستمدیدۀ افغانستان تعهد می سپاریم تا با تأکید بر اندیشۀ زنجیر گسل، تشکیلات و جمعگرائی در عرصه های مبارزات فکری، سیاسی، تشکیلاتی و کار سیاسی و فرهنگی ملی ــ دموکراتیک علیه امپریالیسم، اشغال و ارتجاع، در راه تحقق آرمان های ناتمام «امین» و امین ها گامزن بوده و درفش مبارزات ملی، دموکراتیک و انقلابی آنان را در اهتزاز نگه داریم.

یاد «امین سیماب» گرامی و  آرمان های بهی خواهانه اش جاودانی !
پاینده باد افغانستان! زنده باد خلق سلحشور آن!
مرگ بر امپریالیسم و ارتجاع!
۲۲ اپریل ۲۰۱۸