ش. آزاد (بازنشر به مناسبت یاددهانی از هفتمین سالگرد پدرود همرزم گرامی ما "امین سیماب")
۲۲ اپـریـل ۲۰۲۳

اهــــداء: بــــه "امـیـن سیمـاب" به مناسبت پــنــجـمیـن سال
جـاودانـگی ایـن فـرزنــد مبارز و مـتـعـهـد خـلـق افغانستان


"امـیـن" راه رهـائی

از تاریکی برخاست 

               از میان ابر های تیره 

                           همچون آذرخشی درخشید

 و نیزۀ نورش درید 

                     جگرگاه شب 

                                  و شب پرستان را.

در گذر زمان 

      با شراره های سرکش 

                  به خرمن بیدادگران 

                                      آتش افروخت. 

ملول از دیو و دد

        با مشعلی از آگاهی 

                   انسان را می جُست و انسانیت راستین را.

 

وی "امین" امینیان بود که 

سیماب وار بر طرف آفتاب راه کشید 

چلچراغی بود 

در میان شب های تار 

                  با "ندای" زنجیر گسل محکومان، 

با جوهر صداقت انقلابی،

با عشق به توده ها

با قطب نمائی در دست

ره بنمود

و با غلبه بر یأس و کژاندیشی گمراهان...

                 به سوی غایت آزادی گام برداشت.

 

"امین"

حین رهپوئی به سوی چشمۀ خورشید 

با عشق رسیدن به آرمان شکوهمند

همچون یاران رفته 

         در میان انبوهی از لاله های سرخ بهاری         

                                درخشید و خفت و رفت.

 

کنون که "امین" با  یاران نیست،

اما در "امانت" سپرده به یاران،

در امانتداری یاران،

در وفا به عهدِ

          همرزمان راستین و استوار،

در ادامۀ راه ناتمام،

در عشق رها سازی توده ها،

در اندیشۀ رهنما

و در گام های متین راهیان مصمم راه

به سوی آرمان مشترک رهائی ستمکشان،

                                       حضور دارد،

                                              زنده است،

                                       و با آنان ره می پوید.

* * *

کابل افغانستان/ ۰۱ ثور۱۴۰۰شمسی