گرامی یاد استاد فدائی هروی
۲۸ نــومـبـر ۲۰۲۱ 


یـغـمـا

کـــــه بـــرهـــم زد نــدانــم رونق خُمخانۀ ما را

خُـــمــــار بـــــادۀ ما، ساغــر و پــیــمانـه ما را

کــــــه آتش زد ز بــیــداد و ستم در پهنه هستی

بساط شادی، خـــــانـــــه و کاشانــــۀ مـــــــا را

کــــدامین ظالـــم سنگین دل کافــــر به یغما برد

اساس بــــزم عیش ما، سر و سامانه مــــــــا را

که کرد از جور استبداد خاموش و کــه زد آتش

فــــروغ شمع مــا و شهپر پـــــروانـــــــۀ ما را

خــــــــزان بی مروت کرد بر خاک سیه یکسان

صفای گلش ما، زیــــنــــت گلـــخـــانــۀ مـــا را

الهی بشکند دستی که بشکست از جــفــــا یاران

دل روشنگـــــر مــــا خـــاطــر جـانــانــۀ ما را

چـــرا نشنید گــــوش حـامـیـــان صلح و آزادی

فــــغــــــان و داد مــــا، فـــریاد مظلومانۀ ما را

مگـــر تــاریــخ برد از خاطر شوم جهانخوران

شکـــوه و سطــوت مــا، قـصـه و افسانـۀ ما را

زمــان بـایـد بـه آب زر نویسد قرن ها زین پس

غـــــر‌ور مــردم مــا،هــمـت مـــــردانـۀ مــا را

چــو روبـه شد گـریـزان دشمن بی آبـرو تا دیـد

خـــــرو‌ش رزم مـــا و نــعـــرۀ مستــانــه ما را

که خواهـد کرد آباد عاقبت زین کـــوته اندیشان

"فــدائــی" مـأمـن مــا، خـــانـــۀ ویـــرانۀ ما را
***