پــردل روسـتــائـی
‏۰۳ اکـتـوبـر ۲۰۱۹‏‎‏ ‎

بیداری مردم افغانستان و شکست انتخابات دولت مستعمراتی ‏

در ششم میزان ۱۳۹۸ش ۱۳ نفر از سرباند های ارتجاع  خودفروخته و تکنوکرات های خانه زاد  امپریالیسم امریکائی ــ ناتوئی که خود را نامزد ریاست دولت مستعمراتی ساخته بودند، درامۀ مضحک انتخاباتی را در زیر چتر حمایتی امپریالیست های اشغالگر در کشور مستعمرۀ ما به راه انداختند و خود و اربابان استعمارگر شان را بیشتر از پیش مسخره ساختند.  هر یکی از این کاندیدا که خود را در وطن فروشی، پا بوسی و خدمت به اهداف استعماری امپریالیست های اشغالگر امریکا ــ ناتو نزدیک  و و فادار می دانستند، در مجموع با هزینۀ گزاف انتخاباتی ۱۴۹ میلیون دالر امریکائی که ۹۰ میلیون دالر آن از دخل دولت مستعمراتی و ۵۹ میلیون دالر آن را امپریالیست های متجاوز امریکائی ــ ناتوئی هزینه کرده بودند، در ظاهر امر به رقابت پرداختند.
سرانجام روز امتحان که به افتضاح اشغالگران و مزدوران پوشالی دولتی شان انجامید، فرارسیده و در آن روز اکثریت قاطع مردم افغانستان انتخاب آگاهانۀ خود را کردند: تحریم به اصطلاح انتخابات و نهِ جانانه گفتن به خواست اشغالگران و مزدوران دولتی شان. از همان روز اول معلوم شد که آن بازی انتخابات نه، بلکه انفجارات بود و گند رسوائی را به اطراف پراکند. کمیسیون مزدور و مفسد انتخاباتی دولت مستعمراتی برای اغوای مردم در ظاهر با بی طرفی روند انتخابات منهدسی شده و پر از تقلب را مدیریت کرد. شاهدان عینی و رسانه ها اعلام داشتند که در مرکز شهر کابل هم مراکز انتخاباتی  مرد و زن مثل سائر جا ها، سرد بود و مردم جفادیدۀ ما برای ابراز خشم و انزجار شان به رخ ستمگران اشغالگر و دولتی، در انفجارات اشترک نورزیدند.  تعدادی اندکی از وابستگان و جیره خواران امپریالیسم و ارتجاع دولتی معۀ تعداد معدودی از فریب خوردگان در آن انفجارات اشتراک ورزیده بودند.
عدم اشتراک مردم در انتخابات دولت مستعمراتی جواب دندان شکنی برای امپریالیسم شرارت پیشه و دغلباز امریکا ــ ناتو و نوکران خودفروختۀ دولتی دولتی  و دلالان، پایدوان و روسپیان سیاسی خادم درگاه اشغالگران و قاتلان مردم افغانستان بود. مردم نشان دادند که دیگر نقاب تزویر نظام پوشالی از هم دریده و حنای دموکراسی کذائی امریکای اشغالگر رنگ باخته است و فریب این همه رنگ و نیرنگ استعماری ــ ارتجاعی را نمی خورند. دیگر همه می دانند که سران دولت مستعمراتی خودفروخته ترین و وابسته ترین غلامان امپریالیسم جهانی اند که در وجود ایشان وطن فروشی، جنایت، تفرقه اندازی بر پایۀ زبان، قوم و مذهب؛ سمت گرائی، معامله گری، روسپی گری سیاسی؛ تعبیض قومی، مذهبی و جنسیتی و ده ها فتنه و فساد دیگر رشد کرده و با هم گره خورده و این خودفروختگان را به تباهی کشانیده است؛ فساد و تباهیی که بذر آن طی سال های اشغال و قبل از آن توسط امپریالیست های اشغالگر امریکائی ــ ناتوئی در شخصیت و جسم و جان این مزدوران کاشته شد.
مردم رنجدیده افغانستان می دانستند که در معرض فقر و گرسنگی مطلق عمدی سران امپریالیسم غدار امریکائی ــ ناتوئی و نوکران رنگارنگش قرار گرفته و هستی شان به نیستی رفته است. کشور که معادن دست نخورده آن هر روز مورد دستبرد امپریالیسم اشغالگر امریکائی ــ ناتوئی در همکاری دهاره های  ارتجاع اخوانی ــ مافیائی  جهادی و طالبی به تاراج برده شده و عایدات داخلی دولت مستعمراتی توسط لاشخواران اخوانی و زورمندان وابسته به امپریالیسم غصب گردیده، از جمله  عواید بنادر کشور توسط چند زورمند حکومتی و گروه تروریست اخوانی طالبی به تاراج برده می شود. حتی  زورمندان و تیکه داران پول صرفیۀ برق منازل خویش را هم نمی پردازند و از پرداخت  مالیات بر عایدات زورمندان هیچ  خبری نیست. مافیای قدرت زمین ها و املاک دولتی و غیردولتی را در غضب خود قرار داده اند و زندگی مردم را به سر رسانیده اند. از طرف دیگر پول هائی از منابع استعماری را تحت نام لویه جرگۀ فرمایشی و بی معنی و انتخابات  پوچ با شعار های دورغین و مضحک به مصرف می رسانند. نوکران امپریالیسم چه در سیمای اخوانی های جهادی و هم تکنوکرات ها و بروکرات های فاسد و قاچاقیان و ریاکاران و دلالان روشنفکرنمای تسلیم شده، همه بدون استثناء مزدوران گوش به فرمان امپریالیسم اند و از خود کدام اراده و آزادی ای ندارند و روشنفکران مرتد و انقیاد طلب "مدنی"، "سیاسی کار" و "ان جی او باز" که از آبشخور همین منابع تغذیه می کنند، به نان و نوا رسیده اند و تعدادی از این "ان جی او" بازان به سرمایه های حرام و بادآوردۀ صد ها میلیونی پاداش خیانت شان رسیده اند، با کمک لفاظی عوامفریبانه دنباله روان بعضاً مجبور خود را که در فقدان آگاهی و در اوج احتیاج قرار دارند، به کجراه می برند، استثمار می کنند، فریب می دهند و در کمپاین عناصر شریر، مردود  و مزدور اشغالگران امریکائی و یا خدمت به خود این اشغالگران قرار می دهند که در طول هژده سال تمام عمر ننگین خود را در خدمت امپریالیسم و ارتجاع سپری کرده اند.
اخوانی های اسلامیست که در ادامۀ خیانت ها و جنایت های تاکنونی، خود را برای یک دور دیگر به خدمت امپریالیسم و خیانت به میهن آماده کرده اند و با ارباب خود چانه زنی کذائی دارند، از یک طرف در پای امپریالیسم سر می سایند و از طرف دیگر این نابکاران تاریخ  مزورانه خاک به چشم مردم می پاشند. اینان گویا می خواهند سالوسانه و ریاکارانه حقائق مسلم اجتماعی را کتمان نمایند. نمی خواهند بگویند که مردم از دیدن این وطنفروشان و اربابان اشغالگر آنان بیزار اند و زمزمه می کنند که گویا سفیران دول امپریالیستی المان و انگلیس در روند انتخابات مداخله داشتند. در حالی که همه مردم می دانند که انتخابات در یک کشور مستعمره که حاکم و ارباب فعلی آن همین امپریالیست های اشغالگر اند، کمیدی مضحک استعماری ای بیش نیست. امپریالیست های امریکائی ــ ناتوئی بر حسب دلخواه خود و طبق منافع  استعماری خود یک نوکر گوش به فرمان و پوشالی خود را بر مقدارت مردم ستمدیدۀ ما حاکم پوشالی خواهند ساخت. انتخابات  و نهاد های به ظاهر منتخب در دولت مزدور که برای اغوای مردم و جهانیان به کار گرفته می شود، بی مفهوم است. مردم هم دانسته و می دانند  که طوطی های دون صفت دولت مستعمراتی غلامان سرسپرده و حلقه به گوش امپریالیست های اشغالگر و جنایتکار امریکا ــ ناتو استند. در چنین حالتی که حاکم اصلی کشور اشغالی ما اشغالگران اند و دولتیان پوشالی، مزدوران حقیری بیش نیستند، ناممکن است که افغانستان اشغال شده دارای حکومت، پارلمان و سائر نهاد های منتخب مردم باشد. انتخابات و درامه های انتخاباتی فقط قادر است تعداد اندکی از تخدیر شدگان در میان اقشار متوهم، عقب مانده و فریب خوردۀ مردم را بفریبد. کاندیدا های پوشالی فقط می توانند در ازای خدمت به اشغالگران و خیانت به میهن، چهار صباهی از کیسۀ ارباب خود، از غارت داشته های وطن و استثمار زحمتکشان کشور ما زر اندوزی کنند  و صاحب دارائی و ثروت  و نوکر و چاکر شوند؛ ولی در بدل آن، لکۀ ننگ ابدی خدمت به دشمنان ملی و خیانت به ملک و ملت بر جبین شان حک می شود که زدودنی نیست.
همان طور که هموطنان با درد و با درک ما از قبل پیش بین بودند و نهاد های آگاه در مورد تحریم انتخابات به مردم آگاهی بخشیدند، انتخابات این مزدوران امپریالیسم در کشور لگدمال شدۀ ما از همان روز اول به افتضاح و رسوائی مزید اشغالگران و مزدوران دولت خیانت ملی کابل مبدل شد؛ رسوائی ای که عمق و گسترۀ آن با گذشت چند هفته و ماه های بعدی اشکار تر خواهد شد. چند کاندید از این خودفروختگان اعلام پیروی کرده و دیگری را به تقلب و تخلف متهم می کنند. هم اکنون گند رسوائی انتخاباتی مزدوران اشغالگران همه جا را گرفته است. نشانه های بحران قدرت پوشالی در میان جناح های ارتجاع خودفروختۀ قومی که نمایندۀ هر یکی آن کمر خدمت به امپریالیسم اشغالگر را بسته بود، از هم اکنون مشهود است. این بحران انتخاباتی به سراپای حاکمیت پوشالی مستعمراتی سرایت کرده است و طراحان و مهندسان اشغالگر این بازی هم ابتکار عمل را از دست داده و در حالی که نسخۀ سال ۲۰۱۴ شان هم دیگر کارآئی خود را ندارد، نمی دانند که چه کنند؟ این عالی است، این انتقال بحران توسط مردم افغانستان به صف اشغالگران و مزدوران پوشالی دولتی شان، خبر از رشد شعور سیاسی ــ اجتماعی و آگاهی ملی در میان مردم ما دارد که باید تکامل مزید یابد.

مرگ بر امپریالیسم اشغالگر و مزدوران دولت مستعمراتی!

نیرنگ انتخاباتی امپریالیسم و دولت خیانت ملی از قبل محکوم به شکست بود!

زنده باد افغانستان و مردم بیدار آن!