حـبـیـب انـدیـوال
۱۶ جـون ۲۰۲۲ضرورت زمان و رسالت همرزمان راستین "مجید"

عرض سلام و ادب خدمت خوانندگان محترم و یاران و دوستداران مشعلدار راست قامت آزادیخواهی و ترقی کشور زنده یاد "مجید" و تعظیم در پیشگاه "مجید" و کاروان طویل جانبازان طریقت آزادی کشور و رهائی خلق. امروز دوستان ما از چهل و دومین سالگرد جاودانه شدن مجید و سائر رزمندگان "ساما" و شهدای مردمی نجات وطن و توده های دربند تجلیل می نمایند. یاد تک تک شان گرامی باد! در بزرگداشت امسال مثل هر سال دیگر در وصف زنده یاد "مجید" و یارانش و در قبال اوضاع جاری کشور هم "ساما" و هم دوستان ما صحبت ها و نوشته های مفصل روشنگرانه و رهگشایانه کردند که آموزنده و رهنما است. بنده به اجازۀ شما به اختصار چنین عرض می دارم:
ارزیابی اوضاع وخیم جاری کشور و مردم ستمدیده و بیچارۀ ما در تحت رژیم شبه برده داری و تروریستی مزدوران مرتجع طالبان نشانگر اینست که دول استعمارگر غربی ــ شرقی، دولت های مرتجع و طماع همجوار همراه با رژیم های مرتجع عربی، در همدستی و توافق کامل اجیران طالبی را بر سرنوشت مردم ما به زور تحمیل کردند. "امارت اسلامی" طالبان با در پیش گرفتن روش های شبه برده داری و قرون وسطائی، زنان با عزت کشور را که نیمی از جامعه اند، در اسارت نظام مرد سالار با ظلم و شکنجه محروم از علم و دانش در چهار دیواری خانه زندانی ساخته اند. علاوه از ایجاد زمینه های بیکاری و فقر عمومی که منجر به فرار هزاران هزار جوان از کشور شد، طالبان بیگانه پرست با تازیانه و وحشت ضد انسانی هزاران کادر مسلکی شامل فعالان روشنفکر، استادان، نویسندگان، متخصصان، ژورنالیستان، فرهنگیان و کارمندان فنی و اداری کشور (به غیر از مزدوران سرسپردۀ اشغالگران شامل عمال دولت مزدور غنی و پایدوان غیردولتی استعمار) را نیز با جبر به کشور های جهان آواره و سرگردان ساختند تا بتوانند با اربابان عرب و عجم شان بالای بقیه به آسانی حکومت کرده و ثروت های ملی ما را به غارت ببرند. وضع زحمتکشان بی بضاعت افغانستان که از طریق کار امرار معاش می کردند، مثل کارگران، دهقانان و پیشه وران از همه بد تر شده است.
در حالی که این زحمتکشان از آگاهی، اتحاد درونی و رهبری انقلابی محروم اند و در حالت پراکندگی در دریای فقر عمومی دست و پا می زنند، تعدادی از روشنفکران و منسوبان نیرو های ملی، دموکراتیک و مترقی عمدتاً در خارج از کشور به جای پرداختن به تلاش ها در راستای همسوئی و همگرائی بر اساس اصول مشترک؛ سایت ها، فیسبوک ها و تویتر های شخصی درست کرده، همۀ بدبختی و مصیبت های جاری مردم و کشور را فراموش کرده و در پاره ای از موارد به جان همدگر افتاده و علیه یکدیگر می نویسند و در کار کسانی که در حد معینی کار می کنند، نیز مانع تراشی و مزاحمت می کنند. این خودخواهی، بی تفاوتی و بی اتفاقی و گریز از زیر بار کار مشترک و پیوند دهنده، ضربات جبران ناپذیری را بر جریان ضعیف مبارزه و به نسل های آیندۀ کشور می زند.
زنده یاد "مجید" و همرزمان وفادارش در وجود رهبران و رزمندگان سامائی با نثار جان و خون سرخ خویش درفش پرافتخار "ساما" را که میرات و یادگار جانبازان، جان باختگان، بیوه زنان و یتیمان است و با خون این عزیزان آبیاری و ریشه دار شده است، به رهروان و هواداران امروزی و آینده به امانت گذاشته اند. فقط با چنگ زدن به اصول و ارزش های "ساما" است که وارثان راستین می توانند به دور از انحراف از راه و آرمان بزرگان انقلابی با اتحاد و اتفاق کامل از این امانت ضربت خورده نگهداری و مواظبت نموده و با تلاش در راه بازسازی مشترک و استحکام و خروشندگی آن در مبارزه علیه ارتجاع حاکم و امپریالیسم، این امانت مبارزاتی را به نسل مبارزان پس از خود بسپارند. فقط با به جا آوردن این شرط است که راهیان راه پرافتخار سامای خونین تن و دوستداران زنده یاد "مجید" می توانند مدعی صادق و جدی رهروی در راه رفتۀ "مجید" و یاران سامائی و آزادیخواهش شوند. به قول شاعر انقلابی زنده یاد "سرمد"، هر کس که مدعی دوستی با "مجید" و رهروی راه انقلابی "ساما" شد، در عمل امتحانش کن.
در پایان با تأکید بر تطبیق گفتار با کردار و با اتحاد و انتقاد بر پایۀ اصول مشترک مبارزه، در پاسخ به ضرورت عاجل زمان، سخنم را که متوجه مدعیان راه "ساما" و شیفتگان "مجید" و کلیه افراد مبارز کشورم است، با بندی از شعر بلند شاعر سامائی زنده یاد "انیس آزاد" که در وصف "مجید" و یارانش سروده، خاتمه می دهم. "انیس آزاد" و یاران رفتۀ سامائی بدون استثناء انسان های بلند همت و سرفرازی بودند که دشنۀ جلاد سینۀ پر از امید شان را شگافت. پس از یافتن زندگی جاودانه، پیکر های بی جان این زندگان شاهد بر اعمال ما در گور های نامعلوم خفت تا پیام استواری در برابر استعمار، ارتجاع، انحراف، یأس و تسلیم طلبی از گور های نامعلوم شان سر بلند کند و کارنامۀ شان نسل های مبارز پس از خود را الهام بخشیده و درس فداکاری در راه آرمان به مبارزان جوان بدهد.
زنده یاد "انیس آزاد" از جانب خود و همرزمان سامائی اش خطاب به "مجید" چنین سروده و اطمینان داده بود:

می خورم سوگند

بر سریر عطر خونت ای شهید راستین

تا که این شیادان هرزه در کارند

تا در رگ رگم خون است

می خروشم همچون رعد توفنده

بر این دشمن نااستوار

ای مجید

ای شهید راستین خلق

ای بهترین استاد

ای بهترین الهام 

رهروان راه تو مردانه خواهند رفت

چون ملنگ و سرمد و طغیان...

آرمانت

آرمان توده ها،

انتقامت

انتقام توده هاست.

 

یاد کلیه جانبازان رزم ضد استعمار و ارتجاع گرامی باد!

آزادی ملی، دموکراسی راستین، عدالت و ترقی اجتماعی!

 

۱۸ جوزای ۱۴۰۱شمسی