فرخی یزدی ــ ارسالی جـعـفـر
۰۱ می ۲۰۲۲ویرانی بنای کهن

تـــــوده را با جـنـگ صنـفی آشنـا بــایــد نمود
کشمکش را بـــر سر فقر و غنا بــایــد نــمــود
در صف حـــزب فــقیـران اغنیاء کردنــد جای
این دو صف را کاملاً از هم جــــــدا باید نمود
ایــــن بـنــای کهنه پوسیده و ویران گشته است
جای آن با طرح نـــــو از نــــــــو بنا باید نمود
تا مگـــر عدل و تساوی در جهان مجری شود
انقلابی سخت در دنیا بــــه پـــــا باید نمــــــود
مسکنت را محو باید کــــــرد بین شیخ و شاب
معدلت را شامل شاه و گــــــــــــــــدا باید نمود
از حصیر شیخ آیــــد دم بــــــه دم بوی ریـــــا
چارۀ آن با بــــاریا و بــــــوریا بـــــــــاید نمود
فرخی بی ‌ترک جان گفتن در این ره پـــــا مَنِه
زانکه در اول قــــدم جان را فـــــــدا باید نمود
* * *