صـامـد
۰۲ می ۲۰۲۴کارگـر

بنــــــازم همـــت والای کـــارگـــــر

ببـــوسـم روی و دست و پای کارگر

جهـــــان از همــتش گلــــزار گشتـه

خودش از ظلـم بی حد خـوار گشتـه

حقوقش "کارفـــرما" مـی دهــد کــم

دلــش از جــور "آقــا" گشتــه پرغم

بـــــرای زنـــدگانی کــــار حتمیست

وگــرنــه روزگــارش زار حتمیست

به خـانه کودکـش چشـم به راه است

پـــدر با لـــقــمـــۀ نانی در راه است

اگـــــر روزی نباشـــد کـــار وی را

نشستن دَور خوان است عار وی را

نمی خــواهد که بیـند کـودکش خـوار

ازیـن رو می کـند بـا کشمـکش کــار

نبینـــم ســـفره اش بی نـــان و نــــوا

ببینــــم قامتـــش چــون ســروِ رعنـا

زهـــی گــر بینمــش سلطــانِ جهـان

بــــگیــــرد سلطـــۀ امـــورِ زمــــان

* * *