زنــده یــاد عــبــدالالـه رستـاخـیـز ــ ارسالی جـعـفـر
۱۴ مارچ ۲۰۲۲نـشاط جـوانـی

در پیچ و تاب طرۀ خوبان سیمتن

در ژرفنای جام

وندر طنین خندۀ بی باک دختران

هنگامۀ نشاط جوانی نهفته است.

* * *

اما دریغ و درد که این خنده های مست

آوازۀ سرور

افسانۀ نشاط

از کید روبهان ستم پیشۀ زبون

در شامگاه تیرۀ افسون ناکسان

اندر گلوی دختر دهقان فسرده است.

* * *

اما دریغ و درد که اندر دیار ما

گرگان حیله گر

در قلب این مغاک به یغما همی برند

پیمانه ها ز هستی بی انتهای خلق

با حیلت و فسون.

* * *

پیغمبـران شعـر!

تا کی درون ظلمت شب ها گریستن؟

یا در پناه پردۀ پندار های پوچ

بر آستان عشق و هوس دیده دوختن؟

فریاد ها کشید!

توفنده سیل سرکش زورآزما شوید!

رزمنده سر کنید!

رنگین چکامه های ستم سوز خویش را.

تا موج روستا، "طغیان شهر ها"

توفنده تر شود، وز دوش توده ها

یکباره بگسلد

زنجیر های حیله و تذویر بندگی.

وانگاه در طلیعۀ خورشید رستخیز

مستانه سر کنیم

زیبا ترانه های شگـوفان زندگی

از مرغـزار خـرم و از بوستان سبز

وز شهر و روستا

همواره بشنویم،  مواج و پرخروش

موج طنین خندۀ مغرور دختران

* * * * *

 

اول حوت ۱۳۴۷ش، قلعۀ کرنیل ــ زندان دهمزنگ، کابل ــ افغانستان