زنـــده یـــاد عـبـدالالـه رستــاخــیــز، ارسالی جـعـفـر
۱۹ جـنـوری ۲۰۲۲

 سـتـــارۀ امــيــد

در آسمان روشنِ آمال رنجبر 

آنجا ستاره ایست درخشان و تابناك 

آن اخترى كه در دل شب هاى تيره رنگ 

كشتى شكستگان وفاكيش خلق را 

همراه مى بَـرَد 

بر بال مـوج ها 

بر زورقى كه مست و شتابان همی رود 

سوى ديار رزم 

ما تكيه مى كنيم به پيكار كارگر

بر شعلۀ ستارۀ آمال رنجبر 

بر موج خشمگين و خروشان انقلاب 

هر چند بار ها 

نقش ستاره در دل امواج بيكران 

لرزان شود هنوز، فروزان شود هنوز 

در شامگاه ظلمت افسونگر پليد 

تا صبح رستخيز 

آنگه كه اين ستاره به خورشيد مى رسد 

در سنگر نبرد بود رهنماى ما.  

* * *