زنــده یــاد انــیـس آزاد ــ ارسالی م. مـبـارز
۱۹ جـنـوری ۲۰۲۳مـــرداب

اینک صدای گنگ هــوس بازی های شب

در گــوش ها ز سینــــۀ مـــرداب می رسد

آنجا که منزل همه غـولان کــــوچک است

بــر چشم همچو بـــرکــــۀ شاداب می رسد

آنــجــا نــه قــوی نـــــاز سعادت شنا کـنــد

زانجــا نـه هیچ تشنه ای سیــراب می شود

رنـــگ هــــزار دامــــــن رنـگ آور خیال

مـحـــو چــــراغ خــانــۀ مهـتــاب می شود

ایــنـک کـه صبح آیــد و روشن شود جهان

دیـگـــــر نـه محو جلـوۀ مـرداب می شوی

دیگـــر نـه محـو چشمک مهتاب می شوی

***

۰۵ دلــو ۱۳۵۶شمسی