زنده یاد انیس آزاد ـ ارسالی جعـفـر
۲۲ دسمبر ۲۰۲۲پـیـغـام

به کوه های بلند

آواز مشرق داد

اینک آسمان صاف

به رگباری که فردا سخت می بارد:

درود ای دوستان شهر!

که فردا روز باروت است

و روز انفجار بم ها در شهر

تن عریان و بی چتری به میدان

می رسی ای دوست!

            نه از توپ

نه از تانک

            نه از پرواز های مرغ ـهنی می کنی

                                              وحشت

و فردا این تن عریان شهر ما

چه زخمی زخمی خواهد شد

ولی این دیو وحشیی که تا امروز

این شهر اشیانش بود

                        خواهد مرد.

و ما این شهر را:

فردای دیگر باز هم آباد می سازیم.

 

اول ثور ۱۳۵۸شمسی