زنـده یـاد انـیـس آزاد ــ ارسالی: پـویـان
۲۷ مارچ ۲۰۲۲رهـنـورد راه خـورشـیـد

غرورآمیز تر از پیش

نخ اندیشه را در مخمل احساس می پیچم

و در فصل دیگر

آئینه را صد بار دیگر می زنم صیقل

و هر گل بته را پربار می سازم

و آن گل های کوهی را

نوازش می کنم با ریزش باران

و سیلاب خروشان را

از آن کوه ها به دریا می کنم جاری

و از دریا پیام خیزش موج دیگر در باغ می آرم

ببین من رهنورد راه خورشیدم

سرود هر سرانجام را

و هر آینده را در باور فردا

و فردای یگر را

به عمق چشمۀ خورشید می شویم

و باران را سپاس تازه می گویم

غرورآمیز تر از پیش

سرانگشت شهادت را

به روی ماشه می خوابم

و هر رگبار سربی را

            به دشت کینه می کارم

ببین من رهنورد راه خورشیدم

غرورآمیز تر از پیش

رهِ راستین می پویم

و می دانم که منزل را سرانجامیست.