زنده یاد انیس آزاد ــ ارسالی پویان
۰۱ مارچ ۲۰۲۲

سـفــر

من در سکـــوتِ خانۀ انـدوهِ خاطرات

انــدر میان بستر پــــر از ملال و درد

مـــن در مقابلِ همه شب باد های سرد

ایــن بــار بازوان خـودم باز می کـنـم

بــا رهـــروان خـانـۀ خورشید همسفـر

بــا جــاودانـه های دیار پیش می روم

* * *

حوت ۱۳۵۶شمسی