زنده یاد انیس آزاد ــ تایپ و ارسال م. مبارز
۰۶ نومبر ۲۰۲۲

 

تار های خاموش

تار ها خاموش است

کلک احساس کجاست

روح آن زنده دل رمز چه شد

که به کلک هنرش

شکند رمز سکوت همه جا

تا که این خانۀ ما

به نوا های رباب و دف و چنگ

غالب آید به گریبان سکوت

کلک آن زخمه زنِ شوق کجاست

روح آن جلوۀ لبخند چه شد

آخر این جا که نمرده ست کسی

آن قدر مست زنید بر دف و چنگ

که همین دخت فلک

کهنه رقاصۀ وحشی

باز دامن کشد و باز چنان

چرخ نو طرح کند.

***

۲۴ دلو ۱۳۵۶ شمسی