زنــده یـاد داوود سـرمــد ــ ارسالی: جعـفـر
۰۴ جــولای ۲۰۲۲فــرمــان تــاریــخ

چیست ایـن نعـره ئی که می لـرزد

از طـــنــیــنــش، ستــون کاخ ستــم

می خـــــورد از خــروش آهـنـگش

نـــــظـــــم هستی دشمـنــان بـرهــم

هست نــاقـوس مــرگ مـرتجـعـیـن

ایــن صدائی که می رسد در گوش

باز گــــویــــد زود تــــر سازیــــد

شمع هستی ارتجاع، خــــامــــوش!

جــبــر تــاریــخ می دهــد فــرمـان

کـــه سپاهی تـــــوده هــــا بـــاشیـد

بـــا ستــــم پیشگان غـــــارتـــگـــر

مـــرز بــنــدیـد تــا جـــدا بـاشیـــــد

امـــــر تـــردیــد نــاپــذیــر زمـــان

کـــنـــد ابــلاغ قـاطـعـانـه چـنــیـــن

کــــز وجــود کثیف مـــرتــجــعـیـن

پـــاک سازیــد پـاک روی زمـیــن!

***