‎زنــده یــاد داوود سـرمــد ــ تایپ و ارسال از: آرمــان
۰۴ اپـــــریـــــل ۲۰۲۲

تـشنـه کامـان

نـــفـــیــــر جــغــد بـــه ویـرانه از شنیدن نیست

چــنـان کـه طــلـعـت منحـوس آن ز دیدن نیست

بـــه دوش خــویـش بــبــایــد کشید هــر بـــاری

بـــه غــیـر مــنـت دونــان، که از کشیدن نیست

به غــــول ظــلـــم سـتــیــزش گــرانـه درآویـــز

کـــه راز مـــردی مــــردان، ستم کشیدن نیست

بــــه صـد تـــأمــل و سنـجـش گــذار هـر گامت

کــه کـــوره راهِ پــر از خار، از دویــدن نیست

مـــلاف هــیـــچ ز رهــپــوئی فـــــراز و نشیب

دریـــــن گِل آب گــرت همت خـــزیـــدن نیست

شکسته انــــد پـــــر و بــــال مـــرغ مـا یعــنـی

ز بــــام عشق تــــو ام جـــرأتِ پـــریـدن نیست

هــــزار حــیــف کــه مــا تشنه کامِ جـاویـــدیــم

چـــو خـــون خـصم فـــرومایه از مکیدن نیست

اگر چه سوخت دماغش ز حرفِ من، "سرمـد"

زبان شعلۀ شمع مـــن از بــــریــــدن نــیــــست
* * *