شاعر انقلابی زنده یاد داوود سرمد ــ ارسالی آرمان
۲۶ نومبر ۲۰۲۲
 

جاودانه

ز دیـد مـکتـب مــا، عـمــر جــاویــــد

بــه جـــز جنبـیدن و پـویـنـدگی نیست

خــــروشد مـــوج سرکش جــاودانـــه

حـــبــاب پــــــوچ را پـایـنـدگی نیست

***

قهرمانی

اگـــر خــود را ز قــیـد خـود رهـانـی

هــــــمـــــان در زمـــــــرۀ آزادگانــی

چــــرا در انـتـظـار قـــــهــــــرمـانــی

بجـــنـبی گــر ز جـا، خــود قـهـرمانی

***

لاله های روشن

ز شمع لالـــــه هـــــــای روشن سرخ

چـــــراغــان می توان کردن وطن را

ز اشک چشم و از خــــون دل خـــود

تـــوان شاداب کـــردن ایــن وطـن را

***