زنــده یاد داوود سـرمــد ــ ارسالی: جـعـفـر
۰۸ سپتمبر ۲۰۲۲کارنــامــه

در بــوستان خــــرمِ عشق و وفـــــای مـــا

هـــرزه گـیــاه غــدر و خـیانـت نـرسته بـه

هــر مـحـفـلی کـه محـرمِ راز انـد اهــلِ آن

دربـش بــه روی مـردمِ بـیـگانـه بسته بـــه

بــــــادا بــلــنــد رایــــــتِ آزادگی خـــلـــق

زنـجــیــر بــردگی و اسارت گسستـه بــــه

آسیـــب هـا بــه ما رسد از نـیـمه همرهـان

پــیــمان بـه سست عـهـد ز اول نبسته بـــه

هـــر گام را کــه در رهِ مــردم کـنـم بـلـنـد

پرفیض و استوار و متـیـن  و خُجسته بـــه

در کارگاهِ آدمــیـــــت، در ضـمـیــرِ مـــــا

خـونِ وفـــا و صــدق و محبت سرشته بــه

هــر رشته ئی که می کشدم سوی منجلاب

بـــا تـــیــــغِ اعـتـقـاد نــویـنـم گسسته بــــه

در کارنــامــــه هـــای درخشانِ خـلــق مـا

نـقـش قــدومِ رهــرو صـادق نـشسـتــه بــه
* * *