شیخ الشعراء گرامی یاد استاد سخن براتعلی فدائی هروی ــ ارسالی: جعفر
۲۱ مارچ ۲۰۲۲بــهــار آمــد

بهار آمــد، وطن رشك گلستان می شود یا نه         گلـــستان پاك از خار مــغــیــــلان می شود یانه
بهار آمـد پرستو های هجران دیده از هجرت         بسوی آشــیان هـــــ‎ر یك پرافشان می شود یا نه
بهار آمد ز مرغان مـــــهــاجر گلشن افــغـان         پر از بانگ سرود و شور وافغان می شود یانه
بهارآمد به كُهسار، ارغوان و لاله در صحرا        پـــیـــام رونــــــق خـــون شهیدان می شود یا نه

بهار آمد ز بـــیداد خـــــزانِ شُوم غـــــارتگر        رهــــا گلگشت آزاد دلـــــیـــــران می شود یا نه
بهار آمـــد ز خون نوجوانان وطـــــن یك سر        به رنگ لاله رنگین دشت و دامان می شود یانه
بـهـار آمد ز ســیــل اشك و دود آه مظلومان         بـــنــــای ظلــم و استبداد، ویران می شود یا نـه
بـــهــار آمد ز بانگ سوگ اطفال یتیم آخـــر         دل سنگ آب انـــــدر كوهــساران می شود یا نه
بـــهــــار آمـــد پی ویـرانى كاخ ســـتـم یارب        دمی خون شهیدان مــوج طــوفان می شود یا نه
بــــهـــار آمـــد شرار آه مـــادر از غم فرزند        بسان چشمۀ خــورشید جـــوشان می شود یا نــه
بــهــار آمـد ز عفریت کرملین کشور افــغان         یكی آزاده بــــا نـــیـروی شیــران می شود یانه
بهار آمد كه این دژخیم خون آشام چون رُوبه         بـــدام افـتاده از كارش پشیمان می شود یا نــــه
بـــهــــار آمــد سپاه وحشی اهریــمـن مشرق         به رسوائی از این كشور گریزان می شود یا نه
بـهـار آمد خدا را دست قدرت زآستین بیرون        پی امــــداد ایــــن خلق مـسلمان می شـــــود یانه
بهار آمد جهان با نقشۀ شوم جـــهــانـخوران         به استحقاق حـق مشت و گریبان می شود یا نـه
بــهار آمــد وطن از ظــلــمــت كفر تبهكاران
مــنــور بـاز از خورشید ایمان می شود یا نه

* * *

شهر مشهد ــ ایران، سال۱۳۵۹شمسی