حـافــظ ــ ارسالی: جـعــفــر
۲۱ مارچ ۲۰۲۳
 

پــیـام تهـنـیـت بـهـار

صـبــا بــه تـهـنـیـت پـــیــــر مـی فــروش آمــد

کــه مـوسم طــرب و عـیش و ناز و نـوش آمـد

هــــــوا مسیـح نـفس گشت و بــاد نــافــه گشای

درخت سبـــز شد و مــــرغ در خـــروش آمـــد

تــنــور بــاده چــنــان بــرفــروخـت بـاد بــهــار

که غنچه غرقِ عرق گشت و گل به جوش آمد!

ز مـــــرغ صبـــح نـــدانــــم کـــــه سوسن آزاد

چـــه گــوش کــرد کــه با ده زبان خموش آمــد

به گوش هــوش ز من بشنو و به عشرت کوش

کــه ایـن سخن سحـر از هاتــفـم بـه گـوش آمـد:

«ز فــکـــر تــفــرقـه بازآی تـــا شوی مجموع!

بـه حکـم آن که چـو شد اهـرمـن، سروش آمد»

چــه جـای صحبت نامحـرم است مجــلس انس؟

سر پـــیـــاله بـپـوشان کــه خـرقــه پـوش آمـــد!

ز خـــانــقــاه بــه مـیـخـانــه مــی رود حــافـــظ

مـگــر ز مستیِ زهــد و ریـــا بـه هـوش آمـــد!

***