زنده یاد حسیب مهمند: ارسالی: همایون اوریا
۲۴ دسمبر ۲۰۲۲عقیق سرخ

سرزمین رؤياى کهنه ام را 

در تموز داغ

بذر عشق می کارم 

شباهنگام 

با جویبار اشک های جارییم 

نهال نورس هر تخمه را 

        آبیار می گردم 

تا فردا و فردا ها 

بر گلبن هر واژۀ شعرم

خرامان قد برافرازد 

               عقیق سرخ. 

***

از گزینۀ  شعری "فصل گریستن"