زنده یاد حسیب مهمند ــ ارسالی: همایون اوریا
۱۱ جنوری ۲۰۲۳ای آبـهـا...

ای آبهای جاری سرچشمه های نور

خدا را،

ریشه های يأس را در من بسوزانید

که من باری 

همین امشب 

سرود رستخیز نوبهاران را 

به گوش کودک دلمردۀ صحرا

خواهم خواند.

***

از مجموعۀ شعری " فصل گریستن "