زنــده يــاد خسـرو گلسـرخـى ــ ارسالی هـمـایـون اوریا
۰۶ فـبـروری ۲۰۲۲خـون لالـه هـا

گل هاى وحشى جنگل

اينك به جست و جوى خون شهيدان نشسته اند

جنگل

كجاست جاى قطره هاى خون شهيدان؟

آيا

امسال خواهد شگفت اين لاله هاى خون؟

آيا پرندگان مهاجر

امسال

با بال هاى خونين

آن سوى سرزمين گرفتاران

آواز مي دهند....؟

آيا كنون

نام شهيدان شرقى ما را

آن سوى مرز ها

تكرار مي كنند؟

امسال

جاى پاي شان

بارانى از ستاره خواهد ريخت؟

امسال

سال دست هاى جوان است

بر ماشه هاى مسلسل

امسال

سال شگفتن عدالت مردم

امسال

سال مرگ دشمنان و هرزه درايان

امسال

دست هاى تازه ترى شليك مى كنند

جنگل

پيراهن محافظ در ستيز خلق

باران بى امان شمالى

اگر بشويد خون

خون مبارزان

اين لاله هاى شگفته

در رنج و اشك ها

در برگ هاى سبز تو هر سال

زنده است

آواز هاى خونين

امسال زمزمۀ ماست

اما

در چشم ما

نه ترس و نه گريه

خشم بزرگ خلق

در هر نگاهِ ساكت ما

شعله مى كشد.

* * *