م. فــروغ
۲۵ اپــریــل ۲۰۲۲خطاب به انتحاری ها

هر چند کشتید و باز هم خون بریزید،

و با ریختاندن خون ما

عطش خون خود را سیراب سازید،

باز هم ما زنده ایم

چون ریشه های ما در دل این خاک نهان است

                                  و جوانه خواهد زد.

ما به حماقت

و منطق جلادی تان می خندیم،

زیرا،

ما را در طول تاریخ بار بار سر زده اید

اما دو باره سر برآورده ایم،

چون ریشه های ما در آب است.

ما به سوی روشنائی گام برمی داریم،

ولی شما تاریکی و جهالت را

بر این تاریکستان مستولی می سازید.

همین تاریکستان که شما بر آن حاکمید،

سرزمین ماست

روزی در این ظلمتکده نور بر تاریکی

و دانش بر جهالت و خرافات

                             چیره خواهد شد.

با انتحار نابود نخواهیم شد

خون ما با این خاک عجین شده است

 ما نابود نخواهیم شد،

 اما شما جلادان

از لحظۀ ارتکاب جنایت تان

مرده اید

آری، شما مردگان متحرک هستید

و من با چهرۀ پرخون بر شما می خندم

 و شکست و زبونی را در سیمای پلید تان

                                          می بینم.              

این است رمز پیروزی من و ما

                   بر انتحاری ها و دیگر جلادان خلق

و این است نشانۀ شکست تاریخی شما

و منطق پوچ تان.

* * *