صـامـد
۲۲ می ۲۰۲۴شراب حـریـت

ای خوشا آنروز گــر زنجیر و حصار بشکند

دست طولای تجاوزگـرِ خونـــخــــوار بشکند

از بـــــرای پــیــــــروِ "اندیشۀ پیشروِ عصر"

قفلِ زندان و غــــل و هـــــم چوبۀ دار بشکند

ور بسازد پایـــه های دار و تابـــوت از چنار

اره ها و تیشه ها و دستِ نــــــجـــــار بشکند

ور بسازد دِژ و حصار از برای جـور و ظلم

دست و پای و کمر و گــــــردن گلکار بشکند

چونکه غارت می کند او مــزدِ کارِ کارگران

دهــــنِ پــــــــرمـــــدعای صاحبِ کار بشکند

ای خــــوشا گر سفرۀ فـــقــیـر ببینم پر زِ نان

ضدِ فـــقـــر و هم غِـــنـا و مایه و کار بشکند

گـــــر شفق با تیغ خونین این دل شب را درد

فجـرِ نـــو سِحر و طلسمِ هــر سَـحار بشکند

هر کو در کامش چشیده است شراب حریــت

ساغر و صهبا و مینای "جهانخـــوار" بشکند

چنگ زند به اصلِ "از تـوده بـه تــوده" دائما

پـــای و بـــازوی ستمگـــر و ستمکار بشکند

هـر کـو در مـدح ستمکاران نویسد نظم و نثر

خـامـه ها در دفتر ایـن شخصِ بی عار بشکند

ور کـــنــــد سجده بــه آستانِ ستمگـران دهــر

گــردنش را رهــــروانِ رزم و پـیکار بشکند

***