زنده یاد انیس آزاد ــ بازتایپ و ارسال: جـعـفـر
۲۱ نــــومـــــبـــــر ۲۰۲۱راهِ جـنـگل

بهار با همه زیبائی گشاده رُخش

که از گلوی زمستان گرفت پنجۀ سبز

و دست های

سپید شفق را دزدید

و بر پیالۀ هر چشم

          صد شکوفه نمود

و بر ندامت یک روز تا سحر گریست

دگر نمی میرد

پرندگان مهاجر

          دگر نخواهد رفت

به سوی ملک امانت

برای خندۀ بی رنگ

با رفیق رهش

و دست کوچک هر سبزه از نوازش باد

هزار بار بمیرند و باز زنده شوند

و شاخه...

شاخه سبز است.

دگر به خواب زمستان نخواهد آمد و رفت.

و من که با همۀ این آب ها خروشانم

به سوی جنگل سبز امید می بینم

و راه جنگل سبز امید می پویم.

۲۰ اسد ۱۳۵۷ش