زنــــده یـــاد داوود ســرمــد ــ ارسالی : جـعـفـر
۰۱ جــــنــــوری ۲۰۲۲استــواری

رنــگ خـونـیـن روی مــا نشکست

گــــــوهـــــر آبــــروی ما نشکست

پــایـــــکـــوب زمــانــه هــم گشتیم

شیــــشۀ آرزوی مـــــــا نـشکــست

تیر فـریاد گــرچه خورد بــه سنگ

نـــالـــه هــــا در گلوی ما نشکست

غنچه گـــر از تگـــرگ پـرپــر شد

ساقـــه هــــــــای نموی ما نشکست

غسل ها رفــت بـــر همه "سرمـد"

لحظه ئی هم وضوی مـــا نشکست

* * *