گرامی یاد فــدائی هـروی ــ ارسالی: جعـفـر
۱۷ دسمبر ۲۰۲۱

نــهــال آزادی

در باغِ ملک دو نـــوبــــت نهـــال آزادی

نـــیـــاز بــــه آب است تــا کــه آرد بــــر

یکی ز خونِ شهیدان بگاهِ رشد و نمــــــو

دگر ز خونِ ستمگستران بـه وقتِ ثمـــــر

* * *

آتـش آه

ای آتشِ آهِ سیـــنـــــۀ اخـــگــــرِ مــــــــن

خاکستر کـــــن شبی ز پـــا تــا سرِ مــــن

در کوی شهیدانِ وطــــــن وقتِ سحــــــر

ای باد بـــــبـــــر غــبــارِ خاکسترِ مـــــن

* * *

ایــــثـــار

خــواهی اگـــرت مـحــــرمِ اسرار کــنـنـد

نـقـدِ دل و جان در رهت ایــثــار کــنـنـــد

از جان بگذر گرت دو صد جــــان بخشد

وز حق مگذر گـــرت کـه بـــــر دار کنند

* * *

سخـــن عشـق

در باغ هـــــزار گــــونه گل می رویـــــد

هر کس به گلی رسد، همان می بـــویــــد

بلبل ز هـــزار گل یـــکی می جــویـــــــد

وانگه سخــنِ عشق بـه او می گــویـــــــد

* * * * *