م. فــرروغ
۰۶ جنوری ۲۰۲۲آغــازی از نــو

در پایان فصل برگ ریز پائیزی

و سرآغاز کرختی و انجماد زمستانی

باید کشتزاران سرمازده را شیار زد

تا با جذب گرما، پذیرای بذر تازه شوند،

تا پس از بذرافشانی

دانه ها جوانه شوند،

جوانه ها نهال،

نهال ها درختان تنومند

و بیشۀ سبز انبوه تر از قبل.

آری آغازی دیگر باید،

برخیزیم تا از نو بیاغازیم.

 

آنانی  که خود بی بار اند،

به باروری خاک باور ندارند

و منکر رویش و پویش جوانه ها اند.

در این میان، ای آنکه به گذشته تعلق داری،

تکامل را برنمی تابی

و به جای تداوم

            گسست را می پسندی

                     و رفاقت را پاس نمی داری؛

شنیده ام

که گفته ای

"دیگر نمی شود!"

کنون کسی نمانده است

همۀ آنهائی که

مبارزان واقعی بودند،

دیگر نیستند.

در اوج خستگی و ورشکستگی

به کنجی وامانده ای

و تصاویری از انقلابیون بزرگ را

                             یدک می کشی.

 

اما،

این را ندانسته ای

آن مبارزان واقعی آغازگر

وقتی مبارزه را آغاز کردند،

قبل از آنها نیز کسی نمانده بود.

شجاعت مبارزاتی،

اخلاق یک مبارز واقعی

و اعتقاد به راه

و آرمان بهزیستی مظلومان،

نیز در همین جنبیدن است

که برخیزی و از نو آغاز کنی.

 

اما خودت که

تهی از باور و آرمانی،

از بهر گذر روز

بحثی می کنی

که خود بدان بی باوری

و کنون از خسته ترین

                       خستگانی

و تهی از همه فضائل اخلاق انقلابی.

 

از این که دیگر نمی رزمی،

عملاً مرده ای، ولی

برای فریب جوانان و ناآگاهان

در پوشش واژه های میان تهی

در واقع مردۀ خود را پنهان می کنی

و از بهر کسب شهرت کاذب

کنون اراجیف می بافی

و با ذکر خاطرات گذشته

                 وجدانِ مُعَـذَبَت را

                     تسکین می بخشی.

 

اما این را بدان،

زمانی که اصالت نداشته باشی

و به آرمان خود عمل نکنی،

"بدون اعتماد به خود،

بدون اعتقاد به خلق

و بدون رسالت تاریخی" هستی،

و آن "پیر فرتوت مطرودی" را مانی

که از لحاظ سیاسی مرده است

و "عاری از نیرو در همه جهات".

 

و کنون بدون این ارزش ها،

آن لاشۀ متعفنی که

         هر آن با ساطع کردن بوی گند

                           مشام همه را می آزاری.

 

و اما

رسالت مبارزان انقلابی

نه سیر در گذشته،

بل خلق ارزش ها،

     بازتولید اندیشه ها

             و حدوث دگرگونی هاست.

 

اندیشه، اراده، اعتقاد و عمل؛

زمانی که این ها را نداشته باشی،

دیگر چگونه خود و دیگران را

با نصب تصاویر بزرگان می فریبی؟

فکر مکن با این نمایش مضحک

            ارتداد خود را پنهان می کنی!

 

به عکس،

داشتن اندیشه، آرمان و عمل

و آراستگی به زیور اخلاق انقلابی،

شخصیت فرد مبارز را

صیقل زده و  جلایش می بخشد

و وی را در میان توده ها

به جایگاه برین  رسانیده که

با استمرار مبارزه در رهِ آرمان،

                     در اوج رفعت

                        فناناپذیر می شود.