ش. آزاد
۲۷ جولای ۲۰۲۳سـپـیـداران

دیریست که در سرزمین آتش و خون من

هزاران روشنفکر انقلابی را

                       سلاخی نموده اند

تا در تاریکی چراغی نیفروزند.

مکتب و دانشگاه را مسدود،

دخت وطنم را محروم از کسب دانش،

زنان مظلوم را زندانی خانه،

جوانان را بیکار و آواره،

فریاد اعتراض زنان را سرکوب،

زنان معترض را به بند،

روزنامه ها را زبان بریده،

تلویزیون را مداح ارتجاع ــ استعمار

و عده ای روشنفکرنما را

                به صله ای خریده

              و مسخ و سترون ساخته اند

تا مولد نباشند،

تا نیم نفوس حذف،

تا صلای آزادی و اعتراض خاموش،

تا خرافه بر خرد،

ظلمت بر روشنائی

و جهالت بر دانش

                     چیره گردد

و دو ستمگر و زالوی بومی و بیرونی

با هم در تاریکی

ستم، جنایت، سرکوب و غارت کنند

                و خون ستمدیگان را بنوشند.

پس بیهوده نیست که

در سرزمین من

سپیداران را

با تبر کین می بُرند

و روشنائی را زایل می سازند

تا قامتی افراشته نباشد،

تا چراغی روشن نباشد،

تا راه از چاه تمیز نشود،

تا اعتراض و مقاومتی نباشد

و تا نونهال دیگری قد بر نکشد.

اما،

به رغم کین تاریخی تبر به دستان،

ظلمت گستری شب پرستان،

اغواگری گمراهان

              و آیۀ یأس خوانی

                 نومیدان و مسخ شدگان؛

رویش و پویش نیرو های بالندۀ تاریخ

در برابر ستم و اجحاف نیرو های کهن

      در نسج حاوی تعارض اجتماعی؛

               و چیرگی خرد بر خرافه،

                       روشنائی بر ظلمت،

                          و دانش بر جهالت،

                    نیاز زمان و منطق تاریخ است.

لذا،

"تا ریشه در آب است"

و "امید ثمری هست"،

ما با تن زخمی و خونین

به امید دمیدن صبح سپید

      از دامن این شب ظلمانی

چراغی برمی افروزیم،

راه می نمایانیم،

می رویم،

       می روئیم

            و می رویانیم.

***

کابل ــ افغانستان، ۰۲ اسد ۱۴۰۲شمسی