ش. آزاد ــ ارسالی: جــعــفــر (آرشیفی)
۲۵ دسمبر ۲۰۲۲سرزمـیـن دردمـنـد

سرزمین دردمـنـد

سرزمین مـن

زادگاه مـن

مادر مـن

ناله ها و غصه ها و خوشی های مـن

تو را دوست می دارم!

دوست می دارم

دشت ها

دامـنه ها و کوهسارانت را

حتی

دور ترین قریه و قشلاق

و ویرانه هایت را

تو در اوراق تاریخ آزادگانِ

سرزمین

شعر و سرود و ترانه بودی

عشق و مستی و هنگامه

و تو

شرف بر پیشانی آسیا

و جرس بیدار باش

در مـنطقه بودی،

اما

اکنون

سرزمین باد ها

برباد ها

سرزمین ستم های بیکران

و درد های بی هجران

تو لانۀ

افراطیون

جهادی و انتحاری

سیاسیون دست بوس

ناجوانمرد شدی

امروز

بیگانگان

و اجیران

چهرۀ آشتی و دوستی تو را

سخت زشت آراستند

با خون

با اداء های دین گستری

و سیاست های مکر

تو را زیر سم ستوران ایلغارگر

پاشنۀ غارتگر قرن معاصر

خاک کرد و خاکستر

ای سرزمین دردمـنـد مـن

میهن مـن باز گور خـونـین شهیدان راه آزادی

به ما آواز دهد

که بر پا خیزید

رزمـندگان سلحشور

بر پا خیزید با قلب های پرتپش

با ایمان قوی چون هندو کش

بر پا خیزید

توده های زحمتکش

با طاقت و کار

برای آزادی

برای آزادی

***

کابل ــ افغانستان ــ۱۳ جنوری ۲۰۲۱