بزرگداشت از سی و دومین سالگرد جاودانه شدن
اندیشمند بزرگ انقلاب و عملورز استوار انقلابی
زنده یاد قیوم رهبر
(شخصیت شخیص ملی و رهبر برازندۀ سازمان آزادیبخش مردم افغانستان( ساماآثار نشر شده به مناسبت بزرگداشت از سی و دومین سالگرد جاودانه شدن زنده یاد «قیوم رهبر»:• سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما)
بـهترین تجلیل از «رهبر»، تأکید بر تداوم اندیشه و آرمان اوست!