حـفـیـظ
۳۰ جنوری ۲۰۲۳گرامی باد یاد و تابنده باد اندیشۀ تابناک زنده یاد "قیوم رهبر"

امروز هفتم دلو مصادف به سی و سومین سالگرد جاودانه شدن شخصیت علمی و تئوری پرداز مترقی و آزادیخواه جنگ مقاومت ملی کشور، زنده یاد "قیوم رهبر" است.
سی و سه سال قبل در تیره شامی دشمنان آزادی، دموکراسی و عدالت و ترقی اجتماعی قلب پرتپش "قیوم رهبر" را با رگبار مسلسل مورد حملۀ وحشیانه قرار دادند که در نتیجۀ آن جنایت، وی به جاودانگی پیوست .
جلادان ارتجاع هار به دستور اربابان منطق ئی و فرامنطقه ئی شان این جنایت هولناک را مرتکب شدند. در آن مقطع حساس تاریخ کشور استعمار و ارتجاع فکر می کردند با ترور "قیوم رهبر" جنبش ملی ــ انقلابی را به نابودی بکشانند، حاصل خون و ایثار توده های افرشته قامت را غصب و تاریخ را از حرکت به جلو بازدارند. خبر جاودانه شدن "رهبر" به دست جلادان امپریالیسم، موجی از تأثر و انزجار  را در میان مردم حرمان کشیدۀ ما برانگیخته و  توده ها و نیرو های ملی ــ انقلابی کشور خشم و انزجار خود را نسبت به عاملان ترور این شخصیت دانشمند مردم دوست و میهندوست ابراز داشتند و آن جنایت را محکوم کردند. 
قاتلان "رهبر" غافل از این بودند که افکار مترقی و اندیشه های رهنمونی آزادیخواهانه این پیشتاز راه رهائی در میان جنبش انقلابی و طبقات ستمدیده جمعه راه باز کرده است و با حذف فزیکی خالق این اندشه ها، نمی توان ارزش های تئوریک نهفته در نگاشته هایش را نابود کرد.
اکنون توده های تحت ستم کشور ما به ماهیت واقعی و ورشکستگی کامل سیاست های ارتجاعی و مزدورمنشانۀ کلیه احزاب و گروه های مرتجع وابستۀ به استعمار (اعم از روسی و امریکائی) حاکم در این چهار دهه و نیم، نسبتاً آگاهی تجربی یافته اند. مصائب وارده و در عین حال ناکامی این سیاست های استعماری ــ ارتجاعی در کشور طی بیش از چهار دهه در بوتۀ آزمایش به اثبات رسیده است.
درست در پیوند با این نیاز زمان، یعنی سر برآوردن یک جنبش مستقل دموکراتیک و ملی در افغانستان بر زمینۀ تجارب مبارزاتی گذشته، بر اهمیت اندیشه ها و آثار قلمی به جا ماندۀ "رهبر" و سائر اندیشمندان و روشنگران صف خلق افغانسن، بیش از پیش افزوده می شود.
ورشکستگی سیاست های مخرب استعماری ــ ارتجاعی در افغانستان به عیان آشکار شده است. مردم ما از مزدوران روسی، آمریکائی، پاکستانی، ایرانی و عربی متنفر اند و درد و رنج دست اندازی دیگران را هم بی حد کشیده اند. ورشگستی  تاریخی افراد و گروه های خیانت پیشۀ تسلیم شده به امپریالیسم و ارتجاع در ۲۰ سال اشغال امپریالیستی کشور ما، نیز اظهر من الشمس است.
لذا رسالت نجات کشور و مردم ستمدیدۀ آن از رنج وحشیگری نیرو های مرتجع و مزدور وابسته به سیاست های غارتگرانه و تجاوزی قدرت های مغرض و حریص استعماری ــ ارتجاعی بیرونی و سلطۀ طبقاتی خونین و تئوکراتیک ارتجاع حاکم در نظام ملائی، در گرو انسجام مستقل و دورن جوش مبارزاتی توده ها و نیرو های پیشتاز و رسالتمند مستعد رهبری حرکت دموکراتیک  و مترقی در کشور است. لذا بر ظرفیت های نیالوده، ولی متشتت موجود در سطح فردی و گروهی است تا از قوه به فعل آمده و این وظیفۀ تخطی ناپذیر انسجام را در دو سطح آگاهانه و مسؤولانه  به انجام برسانند و در حد پیشتازان نهضت، توده ها را به تحرک در آورند.
این درست آن چیزیست که زنده یاد  پروفیسر "قیوم رهبر" حیاتش را وقف آن کرده و در راه تحقق این هدف شریف انسانی و داعیۀ عالی مبارزاتی، خون پاکش را نثار کرد و جاودانه شد.

ای آموزگار توانای مردمی؛ ای مشعلدار طریقت آزادی و برابری؛
هر چند راه تو دشوارگذر است و پرخطر،
ولی "ما از تو می آموزیم 
و راه پرافتخارت را ادامه می دهیم".
هفتم دلو ۱۴۰۱ ش