پـویـان
۱۰ سپتمبر ۲۰۲۲تصحیح و امتنان

تصحیح و امتنان به دنبال نشر نگاشتۀ چهلمین سالگرد جاودانگی  تعدادی از زندانیان سامائی شامل گروه زندانیان ۱۹ نفری و انتشار چاپی و همرسانی وسیع آن در فضای مجازی و میدیای اجتماعی از جمله فیسبوک ها و سایت ها، استقبال گرم و ارج گذاری تعداد زیادی از خوانندگان ارجمند دوستدار آن جانبازان را در پی داشت. از جمله، دوست ارادتمند آن سرفرازان سامائی و همبند تعدادی از آنان به اسم "س. م" نوشت که پس از اعدام شدن چهارده نفر از میان آن گروه ۱۹ نفری همدوسیۀ سامائی، دو تن آنان به نام های "حسین" و "مـحـمـد امین"، در آن زمان اعدام نشده در زندان زنده بودند. تحقیقات بعدی خودم و دوستانم نیز همین را نشان می دهد.
با تشکر از توجه، علاقه مندی و برخورد جدی خوانندگان و همکاران محترم به این موضوع.
۱۸ سنبلۀ ۱۴۰۱شمسی