ارسالی کمیتۀ فرهنگی "ساما"
بازنشر یک سند تاریخی
۳۰ جون ۲۰۲۳اعلامیه

آگاهاهانه توطئه های رنگارنگ دشمن را افشاء سازیم!

امپریالیسم جنایت پیشۀ روس در پهلوی تهاجم نظامی گسترده و همه جانبه اش پر سرزمین محبوب ما، هماره کوشیده است با ترفند های سیاسی، دپلوماتيک و تبلیغاتی جنایات نابخشودنی خود را بر ملت ما پوشیده نگه دارد. غوغای اصلاحات اجتماعی در اوائل کودتا و هیاهوی "راه حل سیاسی " در مقطع کنونی و صد ها نیرنگ دیگر از آستین توطئه امپریالیستی روس بیرون افتیده و باز هم تکرار خواهد شد.
چندی قبل ورق پاره ای زیر عنوان " ملت را متحد سازیم و تفرقه افکنان را افشاء نمائیم"، با آرم و نام سازمان ما در اروپا نشر گردید که در آن به بعضی احزاب و سازمان های مقاومت رسمی کشور ما و رهبران آنها فحش و ناسزا گفته شده است.
محتوی این ورق پاره مخالف دیدگاه های اساسی و ستراتژیک سازمان ما و در تقابل واضح با سیاست های نشراتی ما قرار دارد .
ما امپریالیسم شرارت پیشۀ روس را دشمن عمده قسم خورده و آشتی ناپذیر ملت و مردم خود می دانیم با نیرو های عقب گرا و متعصب در تقابل و مخالفت قرار داریم، ولی ما عقیده داریم که این مخالفت به هیچ صورت نباید در آن قلمرو هائی حرکت نماید که به مبارزات آزادیخواهانۀ ملت ما علیه روس صدمه بزند . به همین علت نیز ما در طول سال های متمادی علی الرغم این که توسط احزاب معینی مورد حمله نظامی قرار گرفته ایم و یا افراد ما مورد توطئه واقع شد، از عمل بالمثل خود داری نمودیم و حتی توطئه های روسی را علیه این احزاب و رهبران شان به خاطر مصالح علیای ملی به موقع خنثی و عاملان آن را مجازات کرده ایم.
این سیاست دوراندیشانۀ سازمان ما نه از موضع ضعف و ناتوانی، بلکه بر پایه اعتقاد راسخ به پیروزی حق بر باطل، ترقی بر جهالت و ملت بر امپریالیسم روس استوار است.
"کی. جی. ب" و "خاد" در سال ۱۳۶۰ش در شهر کابل نیز شب نامه ای به نام سازمان ما به همین مضمون انتشار داده بود و چندی قبل نیز شب نامۀ دیگری به نام سازمان ما مبنی بر انحلال سازمان پرافتخار (ساما) و ادغام آن در یکی از حلقه های جهنمی روسی - ستمی و گروه کار - در کابل و کوهدامن پخش گردید.
امپریالیسم روسی می خواهد بدین وسیله از محبوبیت سازمان ما در میان روشنفکران و حلقه های سیاسی مستقل و روشن بین سوء استفاده نموده و در عین حال آتش نفاق را در میان نیرو های مقاومت ضد روسی مشتعل تر سازد.
سازمان ما به صراحت و قاطعیت اعلام می دارد که تا خروج کامل و بدون قید و شرط عساکر اشغالگر روسی و سرنگونی رژیم مزدور و دست نشانده ما خود را درگیر معرکه های دیگری که به امر آزادی میهن ما صدمه بزند، نخواهیم کرد و با حفظ حق دفاع مشروع از خود، تمام نیروی خود را برای آزادی میهن و اتحاد ملت ضد استعماری بسیج خواهیم کرد.

نابود باد امپریالیسم روس و مزدوران حلقه به گوش "پرچمی و خلقی آن"!
ننگ و نفرین ابدی تاریخ بر تفرقه افگنان روسی!
زنده باد سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما)!
یا مرگ یا آزادی!
سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما)