ترون شین و... ــ تایپ و ارسال: همایون اوریا
۲۶ می ۲۰۲۴دو اثر از تجربیات ویتنام
(۶)

ساختمان حزب
با مرور چهل سال اخیر تاریخ انقلاب ویتنام، ما بی اندازه خوشحال و سرافرازیم از این که مشاهده می کنیم حزب ما انقلاب ویتنام را با شجاعت و کاردانی و روشن بینی از میان طوفان ها گذر داده و به پیروزی های درخشانی که می دانیم، رهنمون گشته است.
این پیروزی ها حاصل عوامل بسیاری است که اساسی ترین آنها برقرار زیرند: ما به طرز صحیحی تئوری مارکسیسم ــ لنینیسم را در ساختمان حزب مان به کار بردیم. ما از این حزب یک حزب طراز نوین طبقۀ کارگر ساخته ایم؛ حزبی که بسیار رزمنده است و تئوری پیشرو راهنمای آن است، حزبی که به یک تشکیلات مستحکم و یک انضباط قاطع مجهز است و در ارتباط فشرده با توده ها قرار دارد.
صدر هوشی مین گفته است: " نفوذ مارکسیسم ــ لنینیسم  در جنبش کارگری و نهضت میهنی منجر به تأسیس حزب کمونیست هندوچین در ابتدای سال ۱۹۳۰ گردید."
" تاسیس حزب چرخش نهایت پراهمیتی را در تاریخ انقلاب ویتنام موجب گشت". ( هوشی مین: سی سال فعالیت حزب )
با این که حزب ما در کشوری مستعمره ــ نیمه فئودالی متولد گردید؛ با این که طبقۀ کارگر جوان، و از لحاظ کمی ضعیف بود؛ با این که دهقانان اکثریت عظیم جمعیت را تشکیل می دادند، حزب ما از هنگام تأسیس خود از مبارزه به خاطر حفظ و ارتقای سطح خصلت طبقاتی و خصلت پیشقراولی اش آنی دست برنداشته است. طبقۀ  کارگر ویتنام  از لحاظ کمی  ضعیف بود، ولی زیر یوغ ستم و استثمار سه جانبۀ امپریالیست ها،  فئودال ها و سرمایه داران محلی قرار داشت و نمایندۀ نیرو های تولیدی رشد یابنده بود. به این جهت است که این طبقه از هنگام تولدش همواره انقلابی ترین طبقۀ جامعۀ ویتنام بوده است و کاملاً قابلیت رهبری خلق ویتنام را در انقلاب تا پیروزی یعنی انجام رهائی ملی، تحقق بخشیدن به دموکراسی توده ئی و ساختمان سوسیالیسم در ویتنام دارا می باشد. طبقۀ کارگر ویتنام که در عصر نوین تاریخ بشریت، عصر گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم در مقیاس جهانی پا به عرصۀ وجود گذاشت و رشد کرد، کمی پس از آن که به مثابۀ یک طبقه به میدان مبارزه پا گذاشت، موفق به سازمان دادن حزب طراز نوین خود گردید و به زودی استفاده از سلاح مارکسیسم ــ لنینیسم را برای مبارزه و پیروزی بر تمام دشمنان طبقاتی و ملی فرا گرفت. در چنین شرایط مناسبی، طبقۀ کارگر جنگ سهمگینی را علیه استعمارگران،  فئودال ها و بورژوا ها آغاز کرد و در بوتۀ جنگ انقلابی به زودی پختگی سیاسی یافت و شایستگی خود را در به عهده گرفتن نقش رهبری انقلاب به نحوی بارزی نمایاند.
برای تحکیم خصلت طبقاتی حزب،  حزبی که تعداد زیادی از اعضای آن دارای منشاء طبقاتی دهقانی یا خرده بورژوائی بودند؛ ما در امر آموزش تئوری مارکسیسم ــ لنینیسم به کادر ها و اعضای حزب،  بالا بردن آگاهی طبقاتی شان، القای فضائل و سجایای انقلابی طبقۀ کارگر به آنها و پیشبرد مبارزه ای بدون وقفه علیه ایدئولوژی های غیر پرولتری،  سخت کوشیدیم، در سال های ۳۱ ‐ ۱۹۳۰، حزب تعدادی از کادر ها و اعضای خود را به کارخانه ها، معادن و کشتزار ها گسیل داشت تا از طریق زندگی کردن و کار در کنار کارگران به پیشبرد فعالیت تبلیغاتی سازماندهی و رهبری توده های کارگر و جلب آنها به مبارزه بپردازند و در عین حال خود نیز احساسات پرولتری کسب کنند. از جانب دیگر، حزب در کار سازماندهی خود به پذیرفتن بهترین عناصر از بین کارگران در صفوف خود و به شرکت دادن کادر ها و اعضائی که منشاء کارگری داشتند، در ارگان های رهبری، توجه خاص معطوف می داشت.
ما کوشیدیم با به کار برد خلاقانۀ اصول مارکسیسم ــ لنینیسم در ساختمان حزب در شرایط مشخص ویتنام، آنچنان عمل کنیم که حزب شایستگی عنوان حزب طبقۀ کارگر ویتنام را، حزب ملت ویتنام را، یعنی حزبی که نمایندۀ منافع اساسی و دراز مدت ملت ویتنام است، داشته باشد. از آنجا که کشور ما کشوری  بود مستعمره ــ نیمه فئودالی،  طبقۀ دهقان و خرده بورژوازی نیز تحت سخت ترین ستم و استثمار قرار داشتند. این طبقات سرشار از احساسات میهنی بودند، رهائی ملی را از جان و دل خواستار بودند و انقلابی ترین عناصر آنها به حزب ما پیوستند. به این جهت است که ما برای پذیرفتن بهترین عناصر زحمتکشان اهمیت فراوانی قائلیم و در عین حال به آموزش و دگرگونی ایدئولوژیکی کادر ها و اعضای حزب بر اساس پلاتفرم طبقۀ کارگر و نیز بر اساس مبارزه برای از بین بردن انحرافات راست و " چپ " در توسعۀ حزب و در کنار مدیریت کادر، بالا ترین توجه را مبذول می داریم.
در کار ساختمان حزب، توجه ما در عین حال مسائل ایدئولوژیکی و سازماندهی معطوف می گردد. خصلت طبقاتی و خصلت پیشاهنگی حزب قبل از هر چیز در حقیقت متجلی می شود که حزب، مارکسیسم ــ لنینیسم را اساس ایدئولوژیکی و راهنمای تمام اعمال خود قرار می دهد. حزب باید در تمامی تشکیلات خود وحدت ایدیولوژیکی و وحدت عمل را بر اساس مارکسیسم ــ لنینیسم، مشی و سیاست حزب تحقق بخشد.
در مورد حیات درونی حزب، ما کار آموزش سیاسی و ایدئولوژیکی و رشد فضائل و سجایای انقلابی را در درجۀ اول قرار می دهیم، ما برای ارتقاع سطح سیاسی و ایدئولوژیکی کادر ها و اعضای حزب و رشد سجایای انقلابی آنان اهمیت زیادی قائلیم. ما انتقاد و انتقاد از خود را به عنوان سلاحی برای مبارزه با نفوذ ایدئولوژی های غیر پرولتری، انتقاد از ایدئولوژی خرده بورژوائی،  مبارزه علیه نفوذ ایدئولوژی بورژوائی و سائر ایدئولوژی های نادرست و استحکام یکپارچگی و وحدت درونی حزب به کار می بریم.
در امر ساختمان حزب ما، ما در عین حال اهمیت بسیار زیادی برای مسالۀ تشکیلات قائلیم، زیرا  وحدت سیاسی و ایدئولوژیکی باید توسط وحدت تشکیلات تضمین گردد. توسعۀ حزب باید توسط اصل زیر صورت پذیرد: به کیفیت بیش از کمیت اهمیت دهیم، خلوص و استحکام تشکیلاتی حزب را همواره تأمين کنیم، ما برای تبدیل حزب به یک واحد یکپارچه در اراده و در عمل و با تشکیلات منسجم و انضباطی آهنین، برای همه اصل مرکزیت ــ دموکراتیک را اعمال می کنیم. روابط بین فرد و جمع، بین جزء و کل، بین مراتب فوقانی و مراتب تحتانی باید به طرز صحیحی حل شود. باید علیه انشعاب گری و فراکسیونیسم، علیه روحیۀ محلی گری و روحیۀ پدر سالاری، زورگوئی، لاقیدی و روحیۀ آنارشی و بی انضباطی و غیره مبارزه کرد. ما همچنین از جنبش های توده ئی که با اهداف سیاسی در مراحل مختلف انقلاب برپا می شود برای ساختمان و تحکیم حزب استفاده می کنیم. در امر ساختمان حزب ما همچنین از بسیج توده ئی کمک می گیریم و حس مسؤولیت اعضای حزب را  در برابر توده ها تشدید می کنیم و پیوند مان را با توده ها فشرده تر می سازیم.
یک نکتۀ مهم در تقویت خصلت طبقاتی و خصلت پیشاهنگی حزب،  تحکیم و اصلاح سازمان های پایه ئی حزب است. این سازمان ها اساس حزب را تشکیل می دهند و در آنها همه اعضاء در زندگی حزب شرکت می کنند و فعالیت مبارزاتی خود را انجام می دهند. به این ترتیب، رزمندگی حزب و نقش رهبری کننده نیز کیفیت روابط آن با توده ها تا حد بسیار زیادی وابسته است به این سلول ها و سازمان های پایه و توسط آنها معین می گردد. جنبش کنونی ایجاد سلول ها و سازمان های پایه ئی که به آن " چهار  خوب " (۱) گفته می شود، درست به همین منظور یعنی تقویت خصلت طبقاتی و خصلت پیشاهنگی حزب،  نمایاندن ارزش نقش پیشاهنگ و نمونۀ کادر ها و اعضای حزب به پایه است. به نحوی که سازمان های پایه شایستۀ مقام هستۀ رهبری کنندۀ توده ها باشند و باید نقش رهبری کامل و غیر قابل تقسیم حزب را در تمام انواع فعالیت های اجتماعی تقویت نمود و با عزمی راسخ علیه هر گونه گرایش به تضعیف نقش رهبری حزب در هر موردی که باشد، مبارزه کرد. در شمال که حکومت در دست خلق قرار دارد، ما باید به درستی روابط موجود بین حزب و حکومت دموکراسی توده ئی،  بین حزب و سازمان های جبهۀ ملی متحد را حل کنیم و به این ترتیب در حالی که از گرایشی که دائر بر انجام همۀ کارها توسط فرد و فرد را جانشین ارگان های مربوط کردن است، اجتناب می ورزیم، نقش رهبری حزب را تضمین کنیم، و بعکس باید به ارگان های دولتی و سازمان های توده ئی در انجام وظائف شان آزادی عمل لازم را بدهیم. به این ترتیب پیوند نزدیک بین حزب و توده های وسیع را تقویت نمائیم، نیروی عظیم و روحیۀ خلاقۀ توده های را شکوفا کنیم و فعالیت انقلابی آنان را به جلو رانیم.
خلاصه آن که حزب ما همواره در حال تقویت رزمندگی و نقش رهبری کننده خود جهت تأمين پیروزی کامل آرمان های انقلابی خلق مان می باشد.
در مورد ساختمان حزب، ما تجارب گرانبهای زیر را اندوخته ایم:
۱ ‐ کار ساختمان حزب باید تابع مقتضیات وظائف سیاسی باشد، با این وظائف پیوند نزدیک داشته باشد. باید عمیقاً به خط مشی و سیاست حزب مسلط بود تا بتوان آنها را به طرزی فعال و خلاق در عمل پیاده کرد. باید همواره برای اصلاح و تکمیل این مشی و سیاست، آنها را با واقعیت و توقعات توده ها و انقلاب مقابله داد. بر پایۀ یک درک عمیق از خط مشی و سیاست حزب است که باید کار ایدئولوژیک را به پیش برد. کادر ها را انتخاب کرد و سائر فعالیت های مربوط به ساختمان حزب را انجام داد.
۲ ‐ کار ساختمان حزب باید به نحو فشرده ای با جنبش انقلابی توده ها پیوند داشته باشد. عضو گیری های جدید از خلال پراتیک انقلابی توده ها است که می تواند صورت گیرد. برای مدام بهتر کردن حزب از طرفی باید پرشور ترین و آگاه ترین عناصر طبقۀ کارگر را به صفوف حزب پذیرفت و از طرف دیگر باید بهترین عناصر درون خلق زحمتکش را که در جریان مبارزۀ طولانی و بی امان علیه امپریالیسم متجاوز، همچنان که در جریان جنبش رقابت میهن پرستانه برای ساختمان سوسیالیسم،  شایستگی خود را به ظهور رسانده اند، به درون حزب جلب نمود. ضمن پذیرفتن اعضای جدید که باید به موقع عناصر پروکاتور (۲) ضد حزبی، فراکسیونیست ها و آنهائی را که از لحاظ سیاسی یا اخلاقی فاسد شده اند، از حزب اخراج کرد.
۳ ‐ باید بسیج توده ئی را با ساختمان حزب پیوند داده و توده ها را به شرکت در این کار تشویق کرد، مثلاً با دادن فرصت انتقاد از کادر ها و اعضای حزب و نیز فرصت معرفی اشخاصی که شایستگی عضویت در حزب را دارند، به ایشان و به این ترتیب به حزب امکان داد که از اعتماد، علاقه و حمایت توده ها واقعاً برخوردار گردد.
۴ ‐ باید کار ساختمان ایدئولوژیکی و کار ساختمان تشکیلاتی حزب را به نحو فشرده ای به یکدیگر پیوند داد، و اهمیت مساوی برای این دو مسأله قائل شد. با این حال حزب ما که به یک حزب بزرگ توده ئی تبدیل شده است، باید برای مسألۀ ساختمان ایدئولوژیک اهمیت ویژه ای قائل شود، تنها به این شرط است که حزب خواهد توانست از رزمندگی قابل توجهی برخوردار باشد و همواره نقش پیشاهنگی خود را حفظ نماید.
حال که به این ترتیب مسائل بزرگ انقلاب ویتنام را از نظر گذراندیم،  ملاحظه می کنیم که حزب ما و در رأس آن صدر هوشی مین مورد احترام ما برای تعیین مشی و سیاست های صحیحی که به طبقۀ کارگر و خلق ویتنام امکان کسب پیروزی های پی در پی می دهد، مارکسیسم ــ لنینیسم را در شرایط مشخص کشور ما به طرزی خلاقانه پیاده کرد. اینست بزرگ ترین و مطمئن ترین تضمین برای پیروزی کامل خلق ما، که برای دفاع و ساختمان سوسیالیسم در شمال، آزادی جنوب و تجدید وحدت مسالمت آمیز کشور، ساختمان پیروزمندانۀ یک ویتنام صلحجو، واحد، مستقل، دموکراتیک و شگوفان مبارزه کرده است، و در عین حال به مبارزۀ خلق های جهان در راه صلح، استقلال ملی، دموکراسی و سوسیالیسم به نحو مثبتی یاری می رساند.
ادامه دارد


(۱) جنبش ایجاد سلول ها و سازمان های پایه ئی حزب بر اساس " چهار خوب " زیر قرار دارد: ۱ خوب تولید کنیم، خوب بجنگیم و آمادۀ پیکار باشیم. ۲ رهنمود ها و تدابیر حزب را و نیز قوانین وضع شده از طرف دولت را به خوبی اجراء کنیم. ۳ به زندگی مادی و معنوی خلق به خوبی توجه کنیم و کار بسیج سیاسی  توده ها را به خوبی به پیش ببریم.۴ کار توسعه و تحکیم حزب را به خوبی انجام دهیم. ( ناشر )

(۲) محرک