آرمــان
۲۴ دسمبر ۲۰۲۱پیام تهنیت به مناسبت پنجمین سالگرد تأسیس "خروش رعد"

وبسایت خروش رعد از زمرۀ روزنه های متعهدیست كه ساليان متمادي در صوب آگاهي دهي، آموزش، روشنگری و افشای چهره هاي ننگين، قبيح و خيانت پيشۀ كشور، جد و جهد کرده اند.
استواری پنجسالۀ خروش رعد در خط ملی ــ دموکراتیک علیه اشغال امپریالیستی و سلطۀ خشن ارتجاع بومی متحد و مخلوق امپریالیسم، توانسته است همکاران مسؤوليت پذير و توانا و جوانان کوشا را به سوی خود ربايش نموده و به یمن کار و فعالت مستمر گروهی همین همکاران مجرب و جوان قلمی اش، چنین استمرار در کار را تضمین کند. خروش رعد با نشر و پخش اندیشه های مترقی و رهائیبخش برای تنویر جوانان و جویندگان مسائل اجتماعی، خود به يک گرانيگاه حاذبه بزرگ براي دارندگان افكار و نظريه هاي مختلف ملی، دموکراتیک و پیشرو؛ می رود تا به کانون آموزش و پرورش جوانان بیدار نسل نو در راه کسب تجارب و آگاهی برای تبدیل شدن به  آگاهان و پيشاهنگان انقلابی و آزادیخواه فردا در کشور، مبدل گردد.
در شرایط جاری کشور امارت اسلامی ارتجاع مذهبی طالبی در عین وابستگی تمام عیار به مراکز متجاوز استعماری ــ ارتجاعی بیرونی؛ در حق توده های مظلوم و زنان بی حقوق و تحت ستم کشور ستم، اجحاف و تبعیض روا می دارد. در چنین شب ها و روز های تاری که برای مردم تحت ستم و استثمار در کشور، مبارزۀ روشنگرانه و تبلیغات سیاسی علیه ارتجاع حاکم طالبی و پشتگاه بیرونی آن همراه با تحلیل و نشر و اشاعۀ اندیشه های ضد ارتجاعی برای بیداری جوانان و توده هائی که حیثیت قربانیان سیاست های ضد انسانی ارتجاع حاکم و امپریالیسم را دارند و درد می کشند و فاقگی، در صدر وظائف سایت "خروش رعد" قرار دارد.
"خروش رعد" با داشتن دو ویژگی، یکی فکر و عمل جمعی در تقابل با فردگرائی خرده بورژوائی/ بورژوائی؛  و دیکری خط روشن و بی ابهام ملی ــ دموکراتیک، در شرايط دشوار امروز تریبونی  است برای جوانان، زنان، سیاستگران و فرهنگیان مبارز و آزادیخواه معترض بر سلطه و شلاق ارتجاع شریر طالبی، سیاست های زن ستیزانه و ضد فرهنگی اش و اربابان بیرونی توسعه طلب شان. مبارزۀ مشترک سیاسی ــ فرهنگی این طیف ها در اتحاد با قاطبۀ خلق یگانه وسیله و وثیقه ایست براي به زیر کشیدن طالبان از سریر امارت و قطع دست مداخلات و تجاوزات متعدد بیرونی و در نهایت رهپوئی به سوی فرداي بهتر عاري از ستم طبقاتي، ستم جنسیتی، ستم قومی و ستم امپریالیستی و سرنگونی كاخ جباران و حكام مستبد و جاگزين ساختن يك سيستم ايده آل مبتنی بر سلطۀ اكثريت حرمان كشيده در افغانستان.
بنابراين، در سال نشراتی بعدی مخلصانه  آرزوی بهبودي کیفی و ارتقای کمی حاصل کار جمعی و فراخ و متنوع شدن گسترۀ  فعاليت هاي دست اندركاران وبسايت را برده و موفقيت هر چه بيشتر کارکنان و همکاران گرامی این آئینۀ بازتاب آمال و آلام بیکران توده های مظلوم و تحت ستم چند لایه در کشورم، را خواهانم.

با درود و با شما هستم!