فــاروق سیــدخــیــلــی
۲۶ دسمبر ۲۰۲۱به مناسبت تجلیل از پنجمین سالگرد نشراتی وبسایت مترقی "خروش رعد"

درست پنج سال قبل در ۲۴ دسمبر ۲۰۱۶م وبسایت "خروش رعـد" به حیث یک ارگان نشراتی با مشی ملی ــ مترقی با استواری تمام در راه آزادی گام گذاشت. این رسانۀ روشنگر مردمی بی وقفه بر مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ‌کشور و خلق دربند افغانستان روشنی انداخته و مصیبت های وارده بر مردم و واقعیت های دردناک جامعۀ مستعمره و اینک افغانستان  تحت سلطۀ ارتجاع خودفروخته و خون آشام مذهبی طالبی را  منعکس نموده است.
"خروش رعد" در واقعیت امر ثمرۀ کار مشترک کلیه کارکنان و همکاران قلمی اش است که توانسته اند با وجود مشکلات زیاد، متعهدانه و جسورانه با خستگی ناپذیری با هدف رهائی خلق ستمدیده از ستم امپریالیسم و ارتجاع داخلی نشرات کرده و رویداد های خونبار جامعۀ ما را انعکاس دهند. افشای ماهیت دار و دسته های ارتجاعی و مزدور جهادی، تکنوکراتی و اینک طالبی و حامیان بیرونی امپریالیستی و ارتجاعی این مزدوران، از وظائف اصلی کارکنان و همکاران قلمی خروش رعد از موضع ملی و دموکراتیک و منافع کشور و مردم تحت ستم و استثمار افغانستان، بوده است که در کنار دیگر کار های نشراتی این رسانۀ مترقی، به طور شفاف انجام یافته است.
بحران اقتصادی جاری در افغانستان و فقر و بیکاری وسیع مردم آن در امارت اسلامی خونخواران طالبی، میراث چهار دهه اشغالگری، جنگ و ویرانی اساسات اقتصادی کشور ما است که با انتقال قدرت از دست دولت مزدور غنی به مزدوران طالبان توسط امپریالیسم، توسعه یافته و شدت گرفته است. نتیجۀ آن، بحران اقتصادی و فقر و گرسنگی مردم بی نوای کشور ما در آستانه فصل زمستان است. امارت اسلامی اجیران وحشی طالبان به کمک و تأیید امپریالیسم و دولت های مرتجع همسایه و منطقه، با زنان و غیرطالبان برخورد فاشیستی و تبعیض آمیز کرده و زنان را به زندان خانه رانده است. این سیاست ها و توطئه های امپریالیست های متجاوز به کشور ما، زیربنای زندگی اجتماعی را نابود، زنان را زندانی، آزادی ها را سرکوب و مردم گرسنۀ افغانستان را چنان محتاج و گدا بار آورده است تا دست های شان به سوی این غارتگران ثروت خلق های دنیا و ثروت ملی مردم ما، دراز باشد.
این وضع ناگوار و ابتر جاری کشور و مردم گرسنه و محتاج ما، خواست امپریالیسم و مرتجعان همکار آن است. فاشیست های طالبان و هر نیروی ارتجاعی دیگر و اربابان امپریالیستی و توسعه طلب منطقه ئی شان فقط بر این مردم گرسنه، محتاج، پراکنده و ناآگاه و غیرمتشکل می توانند حکومت کنند.
پس در چنین شرایطی، مبارزۀ همه جانبه علیه این وضعبت ناگوار کشور و مردم، از اساسی ترین وظائف نیرو های انقلابی، دموکرات و آزادیخواه به شمول مدافعان راستین حقوق پایمال شدۀ زنان و دختران کشور است. زنان و مردان زحمتکش و ستمکش افغان باید برخیزند و اسارت، تبعیض، ستم و استثمار را نپذیرند.
افشاگری و روشنگری در مورد عوامل اساسی این مصیبت و مظلومیت مردم ــ امپریالیسم و طبقات ارتجاعی حاکم و امارت اسلامی طالبان ــ  و همچنان برای بیداری و اتحاد توده های تحت ستم و استثمار شامل زنان و مردان، از وظائف مهم رسانه های مترقی و مستقل مثل "خروش رعد" است.
موفقیت مزید تان را در این مبارزه و روشنگری مشترک جمعی در راه رهائی خواهانم.

با درود های صمیمانه
۲۳ دسمبر ۲۰۲۱